Tầm nhìn chiến lược của Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ mới

04:04, 05/04/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Các cấp ủy đảng trong tỉnh hiện đang tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản của nghị quyết, tạo sự thống nhất ý chí và hành động, để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. 
[links()]
Khơi dậy niềm tự hào và khát vọng phát triển 
 
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiều điểm mới, trong đó điểm mới có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược phát triển của Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ này là xác định 6 quan điểm phát triển. Đây là quan điểm phản ánh sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, thể hiện rõ hơn chủ đề đại hội, đồng thời là căn cứ để xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. 
Quảng Ngãi sẽ khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững.  Trong ảnh:  Doosan Vina xuất khẩu thiết bị cơ khí.        Ảnh: D.S
Quảng Ngãi sẽ khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững. Trong ảnh: Doosan Vina xuất khẩu thiết bị cơ khí. Ảnh: D.S
Ngay trong quan điểm thứ nhất, Đảng bộ tỉnh xác định “Lấy xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh làm cơ sở quan trọng để khơi dậy niềm tự hào, ý chí, khát vọng, niềm tin phát triển trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân”. Mục tiêu tổng quát được xác định là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đoàn kết và khát vọng phát triển; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, tận dụng thời cơ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội. 
 
Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung; tạo tiền đề để đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước”. Quan điểm này cho thấy, Đảng bộ tỉnh có trách nhiệm lãnh đạo bảo đảm sự phát triển của tỉnh, thực hiện khát vọng trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng. Để thực hiện được nhiệm vụ này, cần gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó xây dựng Đảng là then chốt. Phải xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Xây dựng Đảng vững mạnh là cơ sở tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, các quan điểm còn lại đều hướng đến mục tiêu đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung vào năm 2025.
 
Quan điểm thứ hai là, đổi mới mạnh mẽ tư duy; khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững. Phát triển kinh tế cả chiều rộng và chiều sâu, lấy tăng trưởng, phát triển theo chiều sâu làm hướng chủ đạo. Chủ động tham gia, tận dụng tốt các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát triển đa dạng các thành phần kinh tế và các loại hình doanh nghiệp, coi doanh nghiệp là trung tâm và lực lượng phát triển chủ yếu. 
 
Quan điểm thứ ba là, phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Lấy giá trị văn hóa, con người làm nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững.
 
Quan điểm thứ tư là, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, văn minh. Con người ứng xử tôn trọng với nhau và với môi trường tự nhiên. Nhà nước làm tốt vai trò kiến tạo để mọi người được trao cơ hội phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau, phát huy tối đa nguồn lực, sức sáng tạo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
 
Quan điểm thứ năm là, mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới. Lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.
 
Quan điểm thứ sáu là, phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển bền vững.
 
Đoàn kết thực hiện thắng lợi mục tiêu
 
Trong phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã nhấn mạnh: Mục tiêu “xây dựng Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung” thực sự đảm bảo các giá trị và tiêu chí của một tỉnh phát triển không phải là mục tiêu quá xa vời, song cũng không phải dễ dàng đạt được. Điều đó đòi hỏi chúng ta, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở mỗi cấp, mỗi ngành phải năng động, sáng tạo, đổi mới, xây dựng phong cách nói đi đôi với làm, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của cấp mình, ngành mình, cá nhân mình với hiệu quả cao nhất.
 
Thẳng thắn nhìn nhận, tỉnh chúng ta còn nhiều hạn chế, khó khăn; một bộ phận người dân vẫn còn nghèo khó, các nguồn lực dành cho đầu tư phát triển rất hạn chế; với những khuyết điểm chúng ta phải biết sửa sai để làm đúng. Nguồn lực quý giá nhất của Quảng Ngãi hiện nay là truyền thống anh hùng, tinh thần hiếu học và nguồn lực con người. Phải biết quý trọng, bồi dưỡng và có giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực để phát triển tỉnh nhà.
 
Quán triệt quan điểm phát triển của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc tìm hiểu, học tập để nắm vững. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.
 
THANH THUẬN
 
 
 

.