Đổi mới hình thức cung cấp thông tin cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

02:11, 15/11/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 15/11, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo trực tuyến góp ý dự thảo Đề án “Tiếp tục thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí và nghiên cứu đổi mới hình thức cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2023 – 2025. Trưởng ban Dân tộc tỉnh Trần Văn Mẫn chủ trì hội thảo tại điểm cầu Quảng Ngãi. 
[links()]
 
Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về sự cần thiết xây dựng đề án; mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể; đối tượng thực hiện Đề án; cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn xây dựng đề án; chủ trương, đường lối của Đảng về thông tin, tuyên truyền theo Nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc… 
 
Cùng với đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận sâu về sự cần thiết và giải pháp đổi mới nội dung các ấn phẩm báo, tạp chí; đổi mới hình thức cung cấp thông tin; đa dạng các kênh phát hành đến đối tượng thụ hưởng; giải pháp thực hiện... nhằm hoàn thiện đề án.
 
Đề án dự kiến sẽ được thực hiện từ ngày 1/1/2023 đến 31/12/2025. Đối tượng thực hiện đề án là các xã vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi; thôn bản đặc biệt khó khăn; các tổ chức, chính trị - xã hội, học sinh của trường tiểu học, THCS, THPT của xã vùng DTTS và miền núi, trường dân tộc nội trú, bán trú; Chùa Khmer; người có uy tín và toàn thể đồng bào DTTS và miền núi. Kinh phí thực hiện do ngân sách Nhà nước cấp trong kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia, dự kiến khoảng 130 tỷ đồng/năm.
 
Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Quảng Ngãi.
 
Cả nước hiện có 53 DTTS với hơn 14,1 triệu người; có 3.434 xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn 51 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thông qua đề án nhằm thông tin, tuyên truyền có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về chính sách dân tộc và tôn giáo, về đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền bình đẳng trong tiếp cận thông tin, nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa tinh thần của đồng bào vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.
 
Đồng thời, trang bị, phổ biến kiến thức về kinh tế, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm phát triển sản xuất, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, xây dựng nông thôn mới… 
 
Chuyển đổi số nhưng tin bài chính của kỳ xuất bản các ấn phẩm báo, tạp chí cấp thực hiện đề án và những thông tin cần thiết tới vùng đồng bào vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn ứng dụng công nghệ đọc tự động bằng tiếng phổ thông và một số tiếng dân tộc thiểu số nhằm cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ tới đồng bào ở những địa bản đi lại khó khăn, mọi người dân, cơ quan quản lý qua điện thoại thông minh, máy tính và các thiết bị nghe nhìn khác.
 Tin, ảnh: H.P

.