Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10 (bất thường), HĐND tỉnh Khóa XII

10:10, 05/10/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Kế hoạch công tác của HĐND tỉnh Quảng Ngãi năm 2018, trên cơ sở thống nhất giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan có liên quan, Thường trực HĐND tỉnh dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh khóa XII như sau:

I. Thời gian tổ chức  kỳ họp:

01 ngày, ngày 10.10.2018
(khai mạc lúc 7 giờ 30 phút).

II. Địa điểm:

Phòng họp số 01-UBND tỉnh (52 Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi).

III. Chương trình kỳ họp

1. Ủy ban Nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về:

1.1 Quy định phân cấp nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

1.2. Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

1.3. Quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

1.4. Quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020;

1.5. Quy định cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi;

1.6. Thay thế Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 15.7.2016 và nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 30.3.2017 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới;

1.7. Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

1.8. Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa  bàn tỉnh;

1.9. Đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi;

1.10. Bãi bỏ Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 30.9.2016 của HĐND tỉnh quy định chính sách thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi;

1.11. Bãi bỏ Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 30.9.2016 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về thông qua Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.

2. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

3. Kỳ họp sẽ biểu quyết thông qua các nghị quyết về những nội dung UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại khoản 1 nêu trên.

4. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh miễn nhiệm ủy viên Ủy ban Nhân dân đối với nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Ngoại vụ và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
 


.