Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

02:12, 21/12/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 20.12, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành về triển khai nhiệm vụ năm 2014 của ngành Nội vụ.

TIN LIÊN QUAN

Trong năm 2013, ngành Nội vụ đã tích cực rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ theo tinh thần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thu gọn lại và hạn chế đến mức thấp nhất việc tăng thêm bộ máy tổ chức; 
 
Cơ cấu, tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn, phù hợp hơn với chức năng, nhiệm vụ, tính chất hoạt động, yêu cầu, phạm vi và đối tượng quản lý, giảm bớt sự chồng chéo, trùng về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức.
 
Cơ cấu các cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở cấp tỉnh, cấp huyện và cơ bản giữ ổn định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cấp huyện; biên chế công chức được giữ ổn định.
 
Công tác cải cách hành chính ở các bộ, ngành, địa phương tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên cả 6 lĩnh vực: Thể chế; thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tài chính công và hiện đại hóa hành chính. 
 
Bộ Nội vụ đã tích cực tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, qua đó lãnh đạo nhiều bộ, ngành và địa phương tập trung quan tâm, đôn đốc công tác này. 

 

Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Quảng Ngãi.
Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Quảng Ngãi.
 
Việc triển khai thực hiện xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được các cơ quan, đơn vị tích cực đẩy mạnh thực hiện. 
 
Chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp ngày càng được nâng cao với việc tăng cường đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nhân rộng mô hình một cửa điện tử. 
 
Công tác lập kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch kiểm tra và xây dựng báo cáo cải cách hành chính quí, 6 tháng và báo cáo năm được thực hiện tốt, chất lượng báo cáo được nâng cao. 
 
Các bộ, ngành và địa phương tiếp tục tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giúp cho quy trình giải quyết công việc của cơ quan được minh bạch, chất lượng công việc được nâng lên, thay đổi phương thức và công cụ làm việc theo hướng linh hoạt, thuận tiện cho việc giải quyết công việc của cán bộ, công chức.
 
Tuy nhiên, việc phân cấp quản lý của một số bộ, ngành còn có điểm chưa thực sự hợp lý. Việc quản lý số lượng viên chức sự nghiệp và việc thành lập mới các tổ chức sự nghiệp ở nhiều ngành và địa phương chưa tốt. 
 
Công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, sử dụng cán bộ còn bộc lộ những bất cập, tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế còn khá phổ biến ở nhiều cơ quan, đơn vị…
 
Năm 2014, ngành Nội vụ tập trung xây dựng Luật, Pháp lệnh và các văn bản đề án; cải cách hành chính nhà nước; đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức. Đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức. Tiếp tục đổi mới cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm gắn với kết quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.
 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đề nghị các cấp ủy các địa phương trong cả nước cần quan tâm hơn nữa đến công tác cải cách hành chính cũng như bồi dưỡng đào tạo cán bộ, công chức, công tác tôn giáo, thi đua khen thưởng và một số chỉ thị quan trọng khác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội. 
 
Bộ trưởng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính.
 
 
Tin, ảnh: Ái Kiều
 

.