Năm 2015 toàn tỉnh có ít nhất 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới

10:07, 16/07/2012
.

(QNĐT)- UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới”.

TIN LIÊN QUAN


Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 toàn tỉnh có 33/164 xã, tỷ lệ 20% đạt chuẩn nông thôn mới và đến năm 2020 toàn tỉnh có 89 xã, tỷ lệ 54% đạt chuẩn nông thôn mới.

Để thực hiện được mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị. địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; tạo sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp trong tỉnh để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

 

Cán bộ và nhân dân xã Tịnh Trà ký kết giao ước chung tay xây dựng nông thôn mới.
Cán bộ và nhân dân xã Tịnh Trà (Sơn Tịnh) ký kết giao ước thi đua xây dựng nông thôn mới.


Cần huy động tối đa nguồn lực đầu tư xây dựng các chương trình, tổ chức lồng ghép các chương trình, dự án đã có trên địa bàn với việc huy động nội lực của cộng đồng và ngân sách hàng năm của các cấp bố trí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Có giải pháp thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, tạo điều kiện đất đai, tạo mối quan hệ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp với HTX, tổ HTX và nhóm nông dân để huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp vào nông thôn.

Hàng năm các cơ quan, đơn vị, địa phương, các khối, cụm thi đua của tỉnh lấy kết quả thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới là một trong những tiêu chí quan trọng để bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

M.Toàn

 


.