Rà soát quy hoạch tỉnh

09:06, 14/05/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện về việc rà soát các quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt. Trong đó, yêu cầu UBND cấp tỉnh khi xem xét chấp thuận, hoặc quyết định chủ trương đầu tư dự án, cần rà soát sự phù hợp của dự án với quy hoạch tỉnh và các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đến nay, cả nước đã có 58 quy hoạch tỉnh, thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Qua đó, đóng góp tích cực vào tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thu hút đầu tư và phát triển bền vững của địa phương và đất nước. Quá trình tổ chức lập, thẩm định, rà soát, hoàn thiện và trình phê duyệt các quy hoạch tỉnh, Chính phủ đã chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với thông tin, dữ liệu, số liệu, tài liệu và sự phù hợp, thống nhất giữa quy hoạch tỉnh với các quy hoạch khác đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tuy nhiên, theo phản ánh của một số địa phương, doanh nghiệp, một số quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt nhưng chưa phù hợp với các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có liên quan đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thông tin, dữ liệu, số liệu, tài liệu trong hồ sơ quy hoạch chưa đảm bảo chính xác, có thể gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các quy hoạch tỉnh. Tiến độ triển khai lập và trình ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh rất chậm.

Đối với Quảng Ngãi, Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1456/QĐ-TTg phê duyệt vào ngày 22/11/2023. Đây là công cụ quan trọng để tỉnh hoạch định phương hướng, điều hành và quản lý mọi hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tính kết nối đồng bộ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, khắc phục các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững. Sau khi công bố Quy hoạch tỉnh (vào ngày 24/12/2023), tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành chức năng khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và trình cấp thẩm quyền ban hành để thực hiện quy hoạch tỉnh. Song, do nhiều nguyên nhân, công tác này đến nay vẫn còn khá chậm.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm thường xuyên rà soát, báo cáo kịp thời về các nội dung thông tin chưa chính xác; chưa phù hợp với các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có liên quan đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hoặc thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và về các vướng mắc, bất cập khác (nếu có). Đối với các dự án có liên quan đến quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xin ý kiến bằng văn bản của cơ quan tổ chức lập quy hoạch trước khi xem xét chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Ngoài ra, các địa phương khẩn trương triển khai lập, trình ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh. Đối với các vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện quy hoạch tỉnh, UBND cấp tỉnh kịp thời báo cáo Bộ KH&ĐT để chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xử lý.

PHẠM DANH

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 09:06, 14/05/2024

Ý kiến bạn đọc


.