Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc

12:49, 07/07/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 7/7, sau khi Tỉnh ủy khai mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã tập trung nghe và thảo luận báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và một số nội dung quan trọng khác.
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, là dịp để chúng ta cùng nhau nhìn lại, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo bối cảnh tình hình mới, những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu khai mạc hội nghị.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu khai mạc hội nghị.

Từ đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ còn lại để chúng ta thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
 
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, các đại biểu tham dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, khách quan thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung, vấn đề nêu trong các báo cáo kiểm điểm, đánh giá; có những đề xuất, kiến nghị cụ thể đối với những nội dung, vấn đề cần phải bổ sung, làm rõ hoặc điều chỉnh, sửa đổi. Từ đó, đề xuất những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XX, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
 
Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đến nay, với ý chí, quyết tâm cao và tinh thần đoàn kết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tỉnh ta tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy trình bày báo cáo tóm tắt kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy trình bày báo cáo tóm tắt kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay năm đầu sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã kịp thời ban hành đầy đủ 5 nghị quyết, 3 kết luận chuyên đề để triển khai thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.
 
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; phương thức lãnh đạo của cấp ủy có nhiều đổi mới; tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được triển khai kịp thời, theo sát chỉ đạo của trung ương.
 

Bí thư Huyện ủy Lý Sơn Nguyễn Minh Trí tham gia thảo luận tại hội nghị.
Bí thư Huyện ủy Lý Sơn Nguyễn Minh Trí tham gia thảo luận tại hội nghị.

Cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2022 xếp hạng 27/63, tăng 12 bậc so với năm 2021. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2022 xếp hạng 23/63, tăng 20 bậc so với năm 2021.
 
Thường xuyên kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tồn đọng, đôn đốc việc thực hiện. Công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực. Năm 2022 có 25/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), thu ngân sách, kim ngạch xuất nhập khẩu hằng năm đều tăng; ưu tiên các nguồn lực phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao dân trí.
 
Từ nay đến cuối nhiệm kỳ là giai đoạn hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra, nhất là khâu thực hiện. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện 18 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh, nội chính, đối ngoại.

Các đại biểu thảo luận bên lề hội nghị.
Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị cũng tập trung thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
 
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã đưa ra những nhận định về khó khăn, thuận lợi và những gam màu sáng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nửa nhiệm kỳ qua. Có được nhiều kết quả tích cực trong nửa nhiệm kỳ qua là nhờ có sự nỗ lực vào cuộc đồng bộ, đoàn kết với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tỉnh ủy.
 
Nửa nhiệm kỳ còn lại, tỉnh vẫn kiên định với mục tiêu, chỉ tiêu đã đặt ra từ đầu nhiệm kỳ. Tuy nhiên, sẽ linh hoạt, thay đổi phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, tiếp tục nhân rộng, phát huy những mặt tích cực, làm được và tìm giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để có thể hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX với kết quả tốt nhất.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tại hội nghị.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đề nghị các cơ quan có trách nhiệm và các địa phương nhanh chóng rà soát lại toàn bộ những nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao; khẩn trương hoàn thành Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 để làm cơ sở thu hút các dự án đầu tư; hoàn thiện hồ sơ lập Quy hoạch tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 
Cần tích cực giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và phát triển kinh tế. Sớm hoàn thiện dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. Dự án này được xem là công trình điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI. Thực hiện hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh…
 
Tin, ảnh: N.ĐỨC – T.PHƯƠNG
 
TIN, BÀI LIÊN QUAN:
Xuất bản lúc: 12:49, 07/07/2023

Ý kiến bạn đọc


.