Tổng kết Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị: Những bài học kinh nghiệm cho đại hội nhiệm kỳ mới

15:18, 26/03/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của trung ương đã tạo thuận lợi cho việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tư Nghĩa bỏ phiếu bầu 
Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tư Nghĩa bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Triển khai nghiêm túc
Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc 6 nội dung chỉ đạo của Chỉ thị số 35 yêu cầu. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh đã quán triệt và xác định rõ nhiệm vụ, tổ chức thành công đại hội ở cấp mình và cấp trực thuộc, góp phần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác đại hội Đảng các cấp trong tỉnh, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn 2/17 đảng bộ cấp trên cơ sở tổ chức đại hội điểm và thí điểm, sau đó tổ chức rút kinh nghiệm để triển khai đại hội ở các địa phương, đơn vị khác. Đại hội từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở thực hiện đầy đủ 4 nội dung lớn theo tinh thần Chỉ thị 35 là: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Bài học kinh nghiệm
Đầu tháng 3/2024, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết Chỉ thị 35 nhằm đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; phân tích, chỉ ra những bài học kinh nghiệm. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất với trung ương một số vấn đề từ thực tiễn về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội ở cơ sở.

Thành công của đại hội đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện trọng đại của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh. Những kết quả quan trọng trong triển khai, thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, cấp huyện... sẽ là bài học kinh nghiệm cho quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nhất là phải kịp thời nắm bắt tình hình của địa phương, làm tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm; những nơi có phát sinh đơn, thư phản ánh, tố cáo; những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, có sai phạm phát hiện qua kiểm tra, giám sát, thanh tra. Thực hành dân chủ rộng rãi trong việc thực hiện xây dựng các văn kiện và công tác nhân sự. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về bầu cử trong Đảng.

Năm 2024 là năm thứ tư của nhiệm kỳ 2020 - 2025, đây là thời điểm quan trọng đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phải tiếp tục nâng cao quyết tâm chính trị, nỗ lực hơn nữa trong hành động, nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Bài, ảnh: THANH THUẬN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 15:18, 26/03/2024

Ý kiến bạn đọc


.