Niềm tin và khát vọng hùng cường

09:50, 01/09/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước hàng chục vạn đồng bào, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trong suốt 78 năm qua, lời tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mãi vang vọng trong lòng dân tộc, là niềm kiêu hãnh, tự hào của bao thế hệ người dân Việt Nam. 

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã đứng lên tổng khởi nghĩa và làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại trong lịch sử nước nhà, mở ra một trang sử mới, chói lọi nhất trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đó là, đã đập tan mọi xiềng xích của chế độ thực dân, phong kiến; giành lại nền độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước, làm chủ vận mệnh của mình, đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, là kết tinh của tinh thần, ý chí tự lực tự cường, của trí tuệ con người Việt Nam, của truyền thống lịch sử và văn hóa Việt Nam. Trong thư gửi đồng bào cả nước kêu gọi nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền, Hồ Chủ tịch ghi: “...Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta... Tiến lên! Tiến lên! Dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến lên!”. 

Trên quê hương Quảng Ngãi Anh hùng, thắng lợi của Cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945) đã tạo nền tảng và động lực để phong trào cách mạng lan tỏa rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Mặc dù chưa nhận được chỉ thị của trung ương, nhưng đúng 16 giờ, ngày 14/8/1945, tiếng trống khởi nghĩa đã vang lên từ làng Thi Phổ Nhất, xã Đức Tân (Mộ Đức) và lan nhanh đi khắp nơi trong tỉnh. Nhân dân đã nổi dậy khởi nghĩa cướp chính quyền địch, lập nên chính quyền cách mạng, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945.

Bằng sức mạnh và ý chí kiên cường của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quân và dân ta tiếp tục đấu tranh đập tan hai cuộc xâm lược của thực dân và đế quốc, trong đó đỉnh điểm là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc năm 1975. Từ đây, cả nước bước vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được củng cố và nâng cao. 

Bài học về sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám tiếp tục được Đảng ta vận dụng một cách sáng tạo trong giai đoạn hiện nay. Đó là, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu tối thượng; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Chúng ta tự tin rằng, hôm nay và mãi về sau, tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám, chủ nghĩa yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam và tư tưởng không có gì quý hơn độc lập, tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta mãi mãi khắc ghi, hun đúc niềm tin và khát vọng về một Việt Nam hùng cường. Hào khí và ngọn lửa truyền thống của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 mãi mãi tỏa sáng trên hành trình Việt Nam vươn ra biển lớn.

BÁO QUẢNG NGÃI
 

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 09:50, 01/09/2023

Ý kiến bạn đọc


.