Tổ chức quán triệt, thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị

11:21, 28/08/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Để thực hiện nghiêm Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị (Quy định 114), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh; Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung quy định này.
 
Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Toàn thể đảng viên trong đảng bộ và cán bộ, công chức, viên chức có vị trí công tác liên quan đến công tác cán bộ phải được quán triệt Quy định 114, trong đó bảo đảm 100% đảng viên được quán triệt nội dung này. Báo cáo kết quả việc quán triệt cho Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trước ngày 31/10/2023.

Đối với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, căn cứ nội dung Quy định 114 và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan kịp thời tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền, bảo đảm Quy định 114 được chấp hành nghiêm, chính xác, đầy đủ, kịp thời.

Trên cơ sở Quy định 114 và căn cứ vào tình hình thực tiễn, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền quy định, quy trình, quy chế, quyết định về công tác cán bộ theo khoản 2 Điều 6 Quy định 114. Hoàn thành việc rà soát, xử lý các trường hợp theo quy định tại khoản 4, 5 Điều 6 (nếu có) gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong việc gương mẫu và chấp hành nghiêm quy định tại khoản 2 Điều 8 Quy định 114. Báo cáo kết quả rà soát cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trước ngày 31/8/2023.

PV
TIN, BÀI LIÊN QUAN:
Xuất bản lúc: 11:21, 28/08/2023

Ý kiến bạn đọc


.