Các bộ, ngành, địa phương không xây dựng cơ sở dữ liệu riêng về thủ tục hành chính

08:06, 28/06/2011
.

Đây là nội dung trong Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20-6-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công các bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết số 57/2010/QH12 của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu duy trì thường xuyên và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trên mạng internet tại địa chỉ www.thutuchanhchinh.vn trong điều hành và cung cấp dịch vụ công cho cá nhân, tổ chức thông qua việc cập nhật, chia sẻ và khai thác thông tin theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Các bộ, ngành, địa phương không xây dựng cơ sở dữ liệu riêng về TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý, gây lãng phí, tốn kém không cần thiết.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ tổ chức thực hiện dứt điểm phương án đơn giản hóa TTHC đã được thông qua theo thẩm quyền. Định kỳ hằng tháng, các bộ, ngành, địa phương phải gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện công tác cải cách TTHC đã được phân công.
Theo HNMO

.