Hướng đến nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp

03:04, 09/04/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chính phủ vừa tổng kết Chương trình Tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước, giai đoạn 2011 - 2020. Trong 10 năm qua, cả nước đã triển khai CCHC đồng bộ trên tất cả 6 nội dung: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 
[links()]
Chính phủ cũng rút ra những bài học kinh nghiệm trong 10 năm qua để các cấp, ngành bước vào thực hiện nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021 - 2030 đạt kết quả. Theo Ban Chỉ đạo CCHC, thực tiễn 10 năm qua, cải cách thể chế còn bất cập; vẫn còn văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái luật. Tình trạng nợ đọng văn bản có giảm, nhưng chưa bền vững. Cải cách TTHC chưa thực sự là động lực mạnh mẽ cho cải thiện môi trường kinh doanh. Việc cắt giảm TTHC ở những lĩnh vực mà người dân, doanh nghiệp ít cần được giải quyết. Tính liên thông trong cải cách TTHC chưa cao. 
Người dân đến làm các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Người dân đến làm các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy hành chính còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc. Việc sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính chưa gắn kết với việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có nơi chưa đồng đều, thậm chí còn yếu. Một bộ phận cán bộ, công chức còn có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực. Công tác quản lý cán bộ ở một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm, chưa tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.
 
Nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số chưa đồng bộ; việc hình thành các hệ thống dữ liệu dùng chung chưa đầy đủ; kết nối liên thông giữa các phần mềm quản lý chuyên ngành, dữ liệu dùng chung của các cơ quan, đơn vị còn khó khăn cho công tác quản lý và giải quyết công việc cho tổ chức, công dân; sử dụng ngân sách và đầu tư công còn lãng phí, thất thoát, kém hiệu quả. Hiệu quả cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 còn thấp...
 
Chính phủ xác định, mục tiêu CCHC trong 10 năm tới là "xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, thông suốt và hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân".
 
Để đạt được mục tiêu trên, cần phải phát huy những bài học từ thực tiễn 10 năm qua. Đó là, CCHC phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền và sự tham gia tuyên truyền, vận động và giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội đoàn thể. Trong đó, chú trọng tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC để tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.
 
Thực hiện CCHC phải đồng bộ với từng bước đổi mới hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, cải cách kinh tế, cải cách lập pháp và cải cách tư pháp. Phải xem CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh và phải đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu. Người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp phải thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân để tiếp nhận thông tin, đối thoại và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Việc xác định các mục tiêu CCHC mang tính định lượng với mức độ phù hợp, thiết thực để đảm bảo tính khả thi. Cùng với đó là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá quá trình triển khai thực hiện công tác quan trọng này.
 
Bài, ảnh: X.BẢO
 
 
 

 


.