Cảnh giác với âm mưu "diễn biến hòa bình"

10:11, 14/11/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trên không gian mạng hiện nay, một số luận điệu chống đối cho rằng: “Diễn biến hòa bình (DBHB) là sự tuyên truyền của những nhà lý luận cộng sản, nhằm hù dọa nhân dân chứ không có thật”. Vậy luận điệu trên đúng hay sai?
 
[links()]
 
Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cùng tìm hiểu về sự hình thành âm mưu chiến lược “DBHB” từ trước đến nay.
 
Thật ra, “DBHB” đã xuất hiện từ rất lâu ở một số nước trên thế giới. Khi kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ 2, các nước tư bản chủ nghĩa nhận thấy không thể xóa bỏ chủ nghĩa xã hội (CNXH) bằng sức mạnh quân sự. Họ nghiên cứu, phân tích những mâu thuẫn sâu sắc nội tại, đặc biệt là một số hạn chế, chưa hoàn thiện của mô hình xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Liên Xô và thấy ở đó những yếu tố có thể khai thác, lợi dụng.
 
Đến những năm 40 của thế kỷ XX, thuật ngữ “DBHB” được nhắc đến và đó là chiến lược toàn cầu của chủ nghĩa đế quốc (CNĐQ) do Mỹ khởi xướng từ những ý tưởng chống cộng mới, nhằm xóa bỏ CNXH và phong trào cách mạng vô sản thế giới trong điều kiện không thể giành thắng lợi bằng sử dụng sức mạnh quân sự.
 
Ngày 30/7/1949, D.Archeson nêu ra một nguyên tắc lớn trong chính sách đối ngoại của Mỹ với các nước XHCN là “khuyến khích các lực lượng nổi dậy, lật đổ ngay trong các nước XHCN”. Ngày 17/1/1960, Ủy ban Thượng nghị viện Mỹ công bố tài liệu: “Hình thành ý thức và công tác ngoại giao”, trong đó đề ra 2 biện pháp cơ bản của quá trình này là: Phá vỡ hệ tư tưởng XHCN và thực hiện sự xâm nhập vào các nước XHCN bằng lối sống phương Tây với hy vọng qua đó làm sụp đổ chế độ XHCN ở các nước này.
 
Từ những ý tưởng chống cộng mới phôi thai, dần dần học thuyết về “DBHB” của CNĐQ, đứng đầu là Mỹ, ra đời. Đây là sản phẩm trong thế bất lực của quá trình dùng vũ lực trong chiến tranh nóng để tiêu diệt các nước XHCN. Học thuyết này vạch hướng tìm kiếm chiến thắng việc khai thác thúc đẩy những nhân tố tiêu cực trong nội bộ hệ thống XHCN, đặt trọng tâm vào hoạt động tiến công từ trong lòng các nước XHCN bằng biện pháp phi quân sự. Đó là quá trình chuyển hóa lâu dài để các nước XHCN tự hủy hoại, tan rã.
 
Có thể thấy, từ thời kỳ chiến tranh lạnh đến nay, CNĐQ đã sử dụng chiến lược “DBHB” một cách triệt để và đã thu được những kết quả trong thực tế. Mục tiêu của nó là xóa bỏ toàn bộ chế độ XHCN trên phạm vi toàn thế giới, đưa các nước XHCN đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Mục tiêu đó không chỉ dừng lại ở việc xóa bỏ những nhà nước XHCN hiện đang tồn tại, mà cao hơn là hướng tới tiêu diệt cho được CNXH với tư cách là một xu thế phát triển của xã hội loài người.
 
Chiến lược “DBHB” được thực hiện thông qua việc sử dụng tổng hợp các biện pháp tư tưởng, chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao... trong đó phá hoại trên lĩnh vực tư tưởng được xác định là “mặt trận hàng đầu”. Các thế lực thù địch phản động, phản cách mạng ở ngay trong các nước XHCN đã hình thành những nhân tố, lực lượng chống đối, thậm chí ngay trong nội bộ Đảng Cộng sản cầm quyền. Những nhân tố, lực lượng chống đối này dưới sự trợ giúp của các thế lực thù địch từ bên ngoài tác động có thể nổi dậy lật đổ và xóa bỏ chế độ XHCN.
 
“Diễn biến hòa bình” được CNĐQ tiến hành theo một quá trình từ thấp đến cao, từ “ngăn chặn” đến vượt trên ngăn chặn, từ kiềm chế, phong tỏa Liên Xô tới tiến công tiêu diệt hoàn toàn Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu. Sau khi phát hiện ra trong lòng chế độ Xô Viết chứa đựng những nền mống của sự tự thủ tiêu, các chiến lược gia phương Tây đã tận dụng triệt để những sai lầm này, khoét sâu vào những sơ hở, khiến cho các nước XHCN “tự diễn biến” và “tự sụp đổ”.
 
Như vậy, những hạn chế, yếu kém ở các nước XHCN là cơ sở thực tiễn để Mỹ và phương Tây vạch ra và thực hiện chiến lược “DBHB”. Đó là những sai lầm nghiêm trọng trong đường lối chính trị của Liên Xô và các nước XHCN không được phát hiện sớm và sửa chữa kịp thời, những sai lầm trong đường lối đối ngoại như khuynh hướng cực tả, cực hữu trong việc xác định đối thủ và đồng minh, sai lầm trong từ bỏ nguyên tắc quốc tế vô sản...
 
Khai thác triệt để những sai lầm, những yếu kém trong nội bộ Đảng và công tác quản lý xã hội, CNĐQ đã đẩy mạnh mũi nhọn tiến công, khoét sâu vào mâu thuẫn nội tại, tạo sự phân hóa xã hội sâu sắc, dẫn đến chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu “tự sụp đổ”. Đây là một chiến thắng không dùng đến vũ lực, không có mùi khói súng của CNĐQ, mà chỉ bằng các thủ đoạn của chiến lược “DBHB”. Đó là một sự thật hiển nhiên, “DBHB” là có thật chứ không phải do các nhà tuyên truyền cộng sản đặt ra để hù dọa nhân dân.
 
Sau ngày 30/4/1975, ngụy quân, ngụy quyền và đảng phái chính trị bỏ chạy ra nước ngoài, nhưng với tư tưởng “phục quốc” đang ngày đêm bày mưu, tính kế để xóa bỏ chế độ XHCN. Lực lượng này nằm rải rác ở khắp thế giới. Bọn chúng duy trì, phát triển những đảng phái phản động, thường xuyên tuyên truyền chống phá Việt Nam từ nước ngoài có sự cấu kết với lực lượng phản động trong nước.
 
Trước tình hình đó, Đảng ta đã đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước và từng bước vực dậy tinh thần tiến công cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân. Việt Nam đã thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và có những bước phát triển mạnh mẽ, kinh tế tăng trưởng, nhiều vấn đề xã hội được giải quyết, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Việt Nam đã chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hóa sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng cao. Nhà nước pháp quyền được củng cố, dân chủ và đại đoàn kết dân tộc được phát huy.
 
Tuy nhiên, công cuộc đổi mới vẫn còn có những điểm thiếu sót, tồn tại, hạn chế cả trong đường lối, chính sách và thực tiễn. Trên lĩnh vực đời sống xã hội còn tồn tại những bất cập như sự phân hóa giàu nghèo, tình trạng khiếu kiện, tệ quan liêu, tham nhũng... Đặc biệt, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn, đẩy lùi...
 
Những vấn đề tồn tại trên đây luôn là điều kiện để CNĐQ và các thế lực thù địch khoét sâu chống phá bằng chiến lược “DBHB”. Vì thế, chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác, đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, đủ sức đối phó với những âm mưu phá hoại của kẻ thù, kiên định mục tiêu con đường đi lên CNXH.
 
VŨ QUANG
 

.