[INFOGRAPHIC]. Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ về các trọng tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ hiện nay

10:08, 15/08/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Văn phòng Chính phủ đã ban hành kế hoạch truyền thông tháng 8 với thông điệp của Thủ tướng Chính phủ về các trọng tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ hiện nay gồm: "4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 kiên quyết không".