[Emagazine]. Đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, trách nhiệm vì nhiệm vụ chung

08:01, 22/01/2023
.

* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh BÙI THỊ QUỲNH VÂN

(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2022, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương của trung ương, của tỉnh. Cùng với đó là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp… đã thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt được những kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

 
Mặc dù kinh tế thế giới, trong nước và tỉnh ta có nhiều biến động, phát sinh nhiều khó khăn, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều ngành, lĩnh vực và đời sống nhân dân, nhưng với sự quyết tâm cao của Tỉnh ủy và cả hệ thống chính trị, nên năm 2022 Quảng Ngãi đạt được nhiều thành tựu khá quan trọng.
 
* Nhiều điểm sáng trong lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội
 
 Kết thúc năm 2022, Quảng Ngãi đã đạt và vượt 25/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 57.605 tỷ đồng, tăng 8,08%; GRDP bình quân đầu người đạt 3.907 USD/người. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,158 tỷ USD, vượt 16% kế hoạch, tăng 20%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 3,49 tỷ USD, vượt 27,8%, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 34.167 tỷ đồng, vượt 77,6% dự toán trung ương giao và vượt 40,4% dự toán HĐND tỉnh giao. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phát huy được hiệu quả. Thu hút và cấp quyết định chủ trương đầu tư 15 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký 286 tỷ đồng và cấp phép mới cho 3 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 74 triệu USD. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 
 
Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Toàn tỉnh có 13/13 huyện, thị xã, thành phố duy trì bền vững kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, đạt phổ cập giáo dục THCS, đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; 5/13 huyện đạt chuẩn về xóa mù chữ mức độ 1; 8/13 huyện đạt chuẩn về xóa mù chữ mức độ 2; tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1. Có 114/208 trường mầm non, 128/153 trường tiểu học, 115/130 trường THCS, 18/52 trường 2 cấp tiểu học và THCS, 26/39 trường THPT đạt chuẩn quốc gia. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Đến nay, có 89,02% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách an sinh xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời. 
 
Công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng.
Công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng.
* Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường
 
Tỉnh đã ban hành các nghị quyết, đề án, quy định, quy chế, kết luận về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phù hợp với quy định mới của trung ương, tình hình thực tiễn của tỉnh và triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. 
 
Hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2026- 2031. Công tác cán bộ được thực hiện nền nếp, chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy định. Nhiều mô hình mới triển khai đạt hiệu quả, như Đề án thí điểm mô hình "Dân tin - Đảng cử" ở các huyện Ba Tơ, Bình Sơn, Tư Nghĩa và triển khai nhân rộng ở các địa phương còn lại; phong trào thi đua xây dựng "chi bộ bốn tốt", "đảng bộ cơ sở bốn tốt"; phát triển đảng viên mới vượt chỉ tiêu đề ra.
 
Lễ ký kết
Lễ phát động  "Chi bộ bốn tốt", "Đảng bộ cơ sở bốn tốt" tại Huyện ủy Tư Nghĩa và Thành ủy Quảng Ngãi.
Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Chú trọng kiểm tra những lĩnh vực, vấn đề nổi cộm, bức xúc, dễ phát sinh tiêu cực. Qua đó, đã góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm có thể xảy ra; đồng thời, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm.
 
Công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc đối thoại với nhân dân của bí thư các cấp ủy được duy trì, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc trong đời sống nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh thực hiện nhiều hoạt động giám sát, phản biện xã hội có chất lượng, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền tiếp tục được đổi mới. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường. Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thành lập và hoạt động có hiệu quả. Công tác đối ngoại được đẩy mạnh, ngoại giao kinh tế và hợp tác quốc tế được chú trọng.
 
Những kết quả đạt được là tiền đề quan trọng cho sự phát triển của Quảng Ngãi trong năm 2023 và những năm tiếp theo. 
 
Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã rà soát, kịp thời ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghị quyết theo hướng sát, đúng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh và mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị... 
 
* Quyết liệt, linh hoạt và sáng tạo 
 
 Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy đã kịp thời cập nhật, rà soát, bổ sung Quy chế làm việc để phù hợp với chỉ đạo của Trung ương, tình hình thực tế của tỉnh, bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với nêu cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu... Trong lãnh đạo, chỉ đạo, phải chủ động, tích cực, có quyết tâm chính trị cao, đồng thời thận trọng, có bước đi vững chắc; vấn đề đã rõ thì kiên quyết triển khai thực hiện, vấn đề cần thiết nhưng chưa rõ, còn ý kiến khác nhau thì phải nghiên cứu, thí điểm, không nóng vội nhưng cũng không bỏ qua hoặc thực hiện chậm, làm ảnh hưởng đến sự phát triển... 
 
Từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở. Phân công các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn, lĩnh vực; phân công các đồng chí Tỉnh ủy viên tham gia sinh hoạt ở tổ chức cơ sở đảng, để nắm bắt và chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở; nhanh chóng phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. 
 
Trong lãnh đạo, chỉ đạo, luôn đề cao, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí bí thư cấp ủy các cấp định kỳ hằng năm đều ban hành kế hoạch và tổ chức tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc, phản ánh, kiến nghị chính đáng của nhân dân; thực hiện tốt phương châm "Dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra - dân giám sát - dân thụ hưởng".
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trò chuyện cùng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. ẢNH: NGỌC ĐỨC
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trò chuyện cùng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. ẢNH: NGỌC ĐỨC
Đảng đoàn MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng; thực hiện các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc... làm cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân.  
 
* Nhiều bài học kinh nghiệm quý báu
 
Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2022 và những năm đã qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rút ra một số kinh nghiệm quý báu như sau: 
 
Một là, sự đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, trách nhiệm vì nhiệm vụ chung. Đây là bài học sâu sắc mà Tỉnh ủy rút ra qua những khó khăn và đã được kiểm nghiệm, minh chứng trong thực tiễn. Nếu chúng ta thực sự đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, trách nhiệm vì nhiệm vụ chung, vì sự phát triển của tỉnh, sự ấm no của nhân dân thì không có khó khăn, thách thức nào không thể vượt qua.
 
Hai là, phải đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vì đây là nhiệm vụ then chốt, cần được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, liên tục. 
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (tháng 9/2022). Ảnh: Đình Nhất
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (tháng 9/2022). Ảnh: Đình Nhất
Ba là, chú trọng nâng cao chất lượng khâu tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bởi lẽ, chủ trương, chính sách có hay mà thực thi không tốt, không có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thì cũng khó đạt được mục tiêu đề ra.
 
Bốn là, mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Đây là yếu tố quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị ở các cấp. Do vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp phải thật sự gần dân, trọng dân, tin dân và lắng nghe dân, thực hiện tốt dân chủ từ cơ sở; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.
 
Tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đạt được trong hai năm vừa qua, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10, khóa XX đã thảo luận và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên thực hiện trong năm 2023 như sau: 
 
Triển khai quyết liệt, hiệu quả, toàn diện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội gắn với 3 chương trình mục tiêu quốc gia; Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất đến năm 2045. Đẩy mạnh thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án quan trọng như: Đường cao tốc Bắc - Nam phía đông, đoạn qua địa bàn tỉnh; đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa; đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi... Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó tập trung mở rộng và xây dựng trung tâm lọc, hoá dầu và năng lượng quốc gia tại Khu Kinh tế Dung Quất và phát triển huyện đảo Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo. Cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi và tiếp tục cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh.           
 
Thực hiện hiệu quả Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc và Kết luận số 635-KL/TU ngày 1/11/2021 của Tỉnh ủy. Xây dựng và phát triển văn hóa con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển. Nâng cao năng lực hệ thống y tế để đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nghề; thực hiện hiệu quả các chính sách giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp.
 
Đẩy mạnh xây dựng, củng cố, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền theo hướng thiết thực. Chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng trong Đảng, tâm trạng, dư luận trong nhân dân, thông tin mạng xã hội; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ; sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cấp ủy, người đứng đầu phải thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để chủ động khắc phục, chấn chỉnh, không để xảy ra vi phạm. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thắt chặt và tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XVII; Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
Trên cơ sở chủ trương, định hướng của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh cũng đã có nghị quyết, kế hoạch với nội dung công việc rất cụ thể. Tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp phải tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023, tạo quyết tâm, khí thế mới và tiền đề để chúng ta thực hiện tốt các mục tiêu, chủ trương, định hướng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. 
 
***
 
Nhân dịp năm mới Quý Mão - 2023, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi xin chúc đồng bào, chiến sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, các bậc lão thành cách mạng, Anh hùng Lao động, các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các chức sắc tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp, những người con quê hương Quảng Ngãi trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài, những người bạn đang sinh sống, học tập, làm việc tại Quảng Ngãi đón một mùa xuân mới đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc! Chúc năm mới thắng lợi mới!
 
---------------------------------------------oOo--------------------------------------------
L.H (trình bày)
Xuất bản lúc: 08:01, 22/01/2023