Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo:

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

10:09, 28/01/2020 [GMT+7]
.
LÊ VIẾT CHỮ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh
 
(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2019, Quảng Ngãi tiếp tục có bước tăng trưởng, phát triển ổn định trên tất cả các lĩnh vực. Thành quả đó đã góp phần giúp tỉnh nhà cơ bản đạt được các mục tiêu, định hướng lớn sau 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Nhân dịp đón xuân mới Canh Tý 2020, Báo Quảng Ngãi trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi về những thành quả mà tỉnh nhà đã đạt được và những định hướng lớn của tỉnh trong thời gian tới.
 NHỮNG THÀNH QUẢ ĐÁNG TỰ HÀO
 
Năm 2019 – kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, là một dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Quảng Ngãi. Suốt 30 năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ (đứng giữa) tìm hiểu hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại KCN VSIP Quảng Ngãi.                                                                            ẢNH: THANH NHỊ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ (đứng giữa) tìm hiểu hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại KCN VSIP Quảng Ngãi. ẢNH: THANH NHỊ
Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10,5%; đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; ngành công nghiệp dần trở thành hạt nhân của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Sự phát triển của KKT Dung Quất, Khu công nghiệp, dịch vụ, đô thị VSIP Quảng Ngãi; Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Công ty công nghiệp nặng Doosan Vina, Khu liên hợp sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất... tạo thế liên kết sản xuất bền vững. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019 tăng hơn 135 lần so với năm 1989; hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư tương đối đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển.
 
Nông nghiệp chuyển từ sản xuất nhỏ, manh mún sang sản xuất hàng hóa; nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm gắn với mô hình hợp tác xã kiểu mới, liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với hộ nông dân. Chương trình nông thôn mới đạt một số kết quả quan trọng; có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hướng đến mục tiêu nông thôn giàu đẹp, văn minh.
 
Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng nguồn nhân lực, trình độ dân trí được nâng lên; các giá trị văn hoá truyền thống được khơi dậy và phát huy; các thiết chế văn hoá từng bước được đầu tư; nhiều di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh được bảo tồn, phát huy. Lĩnh vực du lịch - dịch vụ có nhiều khởi sắc; một số sản phẩm du lịch đặc sắc, chất lượng, mang đậm dấu ấn Quảng Ngãi sẵn sàng phục vụ du khách gần xa. Những đức tính tốt đẹp của người Quảng Ngãi như: Giàu lòng nhân ái, yêu lẽ phải, trung thực, thẳng thắn; hiếu học, cần cù, tiết kiệm, sáng tạo, nhẫn nại, cố kết cộng đồng được gìn giữ và phát huy. Các giá trị mới về văn hóa, con người của thời kỳ công nghiệp hóa và hội nhập như: Năng động, cởi mở, thân thiện, hợp tác, chia sẻ, thích ứng nhanh với cái mới, khát khao làm giàu chính đáng đang hình thành và từng bước khẳng định.
 
Chất lượng giáo dục, y tế được nâng cao; giải quyết việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Mạng lưới y tế cơ sở được tăng cường về số lượng và nâng cao về chất lượng; công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được chú trọng. Hệ thống giáo dục từng bước được hoàn thiện, chất lượng giáo dục phát triển toàn diện. 
 
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân được tăng cường. Việc tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức được tập trung thực hiện. Chủ quyền biển đảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Quan hệ đối ngoại, hợp tác khu vực được mở rộng, có chiều sâu.
 
ĐOÀN KẾT, NỖ LỰC THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2020
 
Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh thời cơ, thuận lợi, tỉnh ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tôi xin nhấn mạnh một số việc sau:
 
1. “Đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.
 
2. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, nhất là trong khâu tổ chức thực hiện; rà soát việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIX... để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Chuẩn bị tốt nội dung văn kiện, nhân sự và các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thật sự là Đại hội Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo.
 
Về xây dựng Đảng: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền. Người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chịu trách nhiệm toàn diện việc thực hiện nghị quyết, kết luận, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và cùng cấp.
 
 Thực hiện đầy đủ, có chất lượng việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18, 19-NQ/TW và Kế hoạch 125, 126-KH/TU của Tỉnh ủy. Hoàn thành đề án và tổ chức thực hiện: Sáp nhập Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập chính quyền một cấp huyện Lý Sơn. Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập, khắc phục độc quyền, trông chờ ỷ lại sự đầu tư của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 26-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ và Kế hoạch 156 của Tỉnh ủy.
 
Chuẩn bị kỹ, chặt chẽ nhân sự tham gia cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy tỉnh và các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhân sự phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND và UBND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo hướng nâng cao chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có uy tín, thực sự tiêu biểu về đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, trí tuệ, trong sáng, gương mẫu về mọi mặt. Thực hiện việc bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện và một số chức danh khác không là người địa phương. Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương dành thời gian, tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm để xây dựng đội ngũ cán bộ cấp mình có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; kiên quyết không để tệ chạy chức, chạy chỗ, chạy quy hoạch, thân quen, "cánh hẩu” và các tiêu cực khác trong công tác cán bộ xảy ra.
 
Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao đạo đức cách mạng; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; chủ động nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên, kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình; trọng tâm là kiểm tra, giám sát cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thẩm tra, xác minh và kết luận về tiêu chuẩn chính trị để phục vụ công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, nhất là đối với nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Nắm chắc tình hình tư tưởng trong Đảng, tâm trạng, dư luận trong nhân dân, kịp thời thông tin, định hướng và chỉ đạo giải quyết hiệu quả. Tập trung tuyên truyền, nhất là các vấn đề mới trong chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kịp thời cung cấp thông tin, làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong dư luận xã hội; nêu cao ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những thông tin xấu độc, xuyên tạc.
 
Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng, chính quyền; chú trọng nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Tham gia phản biện và tổng hợp ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đa dạng các hình thức tập hợp quần chúng; nắm bắt, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những bức xúc, kiến nghị chính đáng của người dân, tạo đồng thuận xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.
 
Về kinh tế - xã hội: Tập trung xây dựng Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2030; hoàn thành việc điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Quảng Ngãi; điều chỉnh Quy hoạch chung KKT Dung Quất. Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, kế hoạch tài chính 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp để thực hiện hiệu quả việc đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế.
 
 Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh, phấn đấu để sớm vào nhóm các tỉnh dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể; có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển thành doanh nghiệp. Tăng cường xúc tiến đầu tư, chú trọng xúc tiến đầu tư "tại chỗ", có trọng tâm, trọng điểm, có chọn lọc. Thu hút các dự án đầu tư có chất lượng, ưu tiên lĩnh vực công nghiệp, logistics, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ''xanh'', hạ tầng đô thị, du lịch, dịch vụ; các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; các dự án có sự lan tỏa mạnh mẽ đối với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế; các dự án an sinh xã hội, công nghệ kỹ thuật cao...
 
Thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thiết bị, cải tiến quy trình sản xuất, phát triển công nghiệp có hàm lượng khoa học, công nghệ cao. Tiếp tục huy động nguồn lực hoàn thiện hạ tầng KKT Dung Quất, các khu, cụm công nghiệp, nhất là nguồn lực của các nhà đầu tư, kinh doanh hạ tầng. Chuẩn bị các điều kiện để triển khai các dự án điện khí tại KKT Dung Quất. Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế các ngành dịch vụ gắn với cảng nước sâu Dung Quất, vận tải, thương mại, tài chính, bảo hiểm, logistics...
 
Khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, các di sản văn hóa để đẩy mạnh phát triển du lịch. Thực hiện tốt các chính sách phát triển du lịch, hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, phát triển nguồn nhân lực du lịch. Rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đưa vào khai thác các khu, điểm du lịch; thu hồi các dự án chậm tiến độ theo quy định.
 
 Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị. Hoàn thành, đưa vào sử dụng các dự án lớn, có sức lan tỏa góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như cầu Cửa Đại; cảng Bến Đình; nâng cấp, mở rộng đường tỉnh TP.Quảng Ngãi - Chợ Chùa; đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc; kè chắn cát cảng Dung Quất (giai đoạn 2); các tuyến đê huyện Bình Sơn; đập ngăn mặn Trà Bồng... Tiếp tục đầu tư hạ tầng đô thị TP.Quảng Ngãi, huyện Đức Phổ và các đô thị theo quy hoạch. Trong đó, tập trung ưu tiên đầu tư phát triển đô thị TP.Quảng Ngãi đạt một số tiêu chí đô thị loại I; phấn đấu sớm đưa đô thị Vạn Tường, thị trấn Châu Ổ, thị trấn Di Lăng đạt đô thị loại IV.
 
 Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tích tụ, tập trung đất đai, dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn; cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn, dự báo thị trường nông sản; liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thủy sản theo chuỗi giá trị; thu hút các dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp có giá trị thương mại cao. Lồng ghép hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Phát triển kinh tế biển, đảo gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. Cân đối nguồn lực và thu hút đầu tư, nâng cấp các cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền, dịch vụ hậu cần nghề cá. Khuyến khích, hỗ trợ các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các dịch vụ hậu cần nghề cá, cơ sở chế biến.
 
 Phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, bảo vệ môi trường; chăm lo đời sống người có công với cách mạng; đổi mới đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; tạo chuyển biến thực chất trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; đầu tư, sửa chữa, chống xuống cấp các cơ sở giáo dục; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích phát triển các loại hình giáo dục ngoài công lập. Thực hiện đầy đủ, có chất lượng các nghị quyết của Đảng về y tế, dân số, bảo hiểm xã hội; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, y đức của đội ngũ y, bác sĩ; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa, chuyên khoa ngoài công lập.
 
Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, công dân điện tử. Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, truyền thông, báo chí; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và những vấn đề dư luận quan tâm; chú trọng định hướng tư tưởng, tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
Tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư thu gom, xử lý rác thải, nước thải; triển khai phân loại rác thải tại nguồn, nhất là rác thải sinh hoạt; tập trung xử lý triệt để các vấn đề liên quan đến thu gom, xử lý rác thải, chất thải rắn, các điểm ô nhiễm môi trường.
 
Thành phố Quảng Ngãi về đêm.    Ảnh: Nguyễn Đức Minh
Thành phố Quảng Ngãi về đêm. Ảnh: Nguyễn Đức Minh
Về quốc phòng, an ninh; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; đối ngoại: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm an toàn các mục tiêu trọng điểm; giữ vững quốc phòng, an ninh. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho ngư dân về hành nghề kết hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.
 
Bước sang năm Canh Tý, tôi mong Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà tiếp tục chủ động khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy lợi thế, nắm chắc thời cơ để tăng tốc phát triển; đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020 và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Nhân dịp năm mới, chúc toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp đón một năm mới, một Xuân mới đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc. Năm mới thắng lợi mới! 
 
 
 
 
 
.
.