Giá tính thuế tài nguyên mới theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2020/TT-BTC

09:18, 25/03/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Ngày 20/01/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BTC về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau”. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 05/3/2020. Một số nội dung mới được sửa đổi bổ sung như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 5 Thông tư số 44/2017/TT-BTC với nội dung:
 
“4. Giá tính thuế tài nguyên tại Bảng giá tính thuế tài nguyên phải phù hợp với khung giá tính thuế tài nguyên (lớn hơn hoặc bằng mức giá tối thiểu và nhỏ hơn hoặc bằng mức giá tối đa) của nhóm, loại tài nguyên tương ứng quy định tại khung giá tính thuế tài nguyên, trừ trường hợp quy định tại Điều 6 Thông tư này”.
 
2. Thay thế các phụ lục: I, II, III và V ban hành kèm theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC bằng các phụ lục: I, II, III và V ban hành kèm theo Thông tư này.
 
Theo đó, giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại (là Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình; cát, đất làm gạch, ngói…mà trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đang quản lý) được quy định tại Phụ Lục II có sự thay đổi như sau:
 
- Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình: Có khung giá tối thiểu 27.000 đồng/m3, giá tối đa 70.000 đồng/m3. So với giá quy định tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC thì mức giá tối thiểu giảm 22.000 đồng/m3 (Giá tổi thiểu tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC là 49.000 đồng/m3).
 
- Cát san lấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn): Có khung giá tối thiểu 56.000 đồng/m3, giá tối đa 200.000 đồng/m3. So với giá quy định tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC thì mức giá tối đa tăng 120.000 đồng/m3 (Giá tối đa tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC là 80.000 đồng/m3).
 
- Cát đen dùng trong xây dựng: Có khung giá tối thiểu 56.000 đồng/m3, giá tối đa 200.000 đồng/m3. So với giá quy định tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC thì mức giá tối thiểu giảm 14.000 đồng/m3 (Giá tổi thiểu tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC là 70.000 đồng/m3) và giá tối đa tăng 100.000 đồng/m3 (Giá tối đa tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC là 100.000 đồng/m3).
 
- Đất làm gạch, ngói: Có khung giá tối thiểu 50.000 đồng/m3, giá tối đa 200.000 đồng/m3. So với giá quy định tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC thì mức giá tối thiểu giảm 69.000 đồng/m3 (Giá tối thiểu tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC là 119.000 đồng/m3) và và giá tối đa tăng 30.000 đồng/m3 (Giá tối đa tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC là 170.000 đồng/m3).
 
3. Bổ sung Phụ lục VII - Khung giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khác ban hành kèm theo Thông tư này.
 
Khoa Thành
 
.
.