Bình Sơn: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

22:16, 11/03/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đổi mới phương thức lãnh đạo là một trong những nhiệm vụ và giải pháp hàng đầu để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng. Do đó, năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn tiếp tục đề ra nhiều giải pháp để thực hiện.

TIN LIÊN QUAN

Bí thư Huyện ủy Bình Sơn Hà Thị Anh Thư cho biết: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một trong những yếu tố quan trọng để Bình Sơn hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân...

Trong đó, Huyện ủy Bình Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Huyện ủy một cách hiệu quả. Trọng tâm là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Cán bộ thị trấn Châu Ổ giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân.
Cán bộ thị trấn Châu Ổ giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân.


Huyện đã kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các phòng, ban và cán bộ chủ chốt ở cơ sở; bố trí, sắp xếp cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn không phải là người địa phương; khắc phục tình trạng trưởng thôn chưa phải đảng viên... góp phần xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Năm 2019, huyện Bình Sơn phấn đấu có 50% tổ chức cơ sở đảng trở lên đạt trong sạch, vững mạnh. Trong đó, có 20% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, không có chi, đảng bộ yếu kém; 20% tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 80% trở lên...

Bên cạnh đó, Huyện ủy Bình Sơn còn tăng cường chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII); triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi  bộ...

Bí thư Huyện ủy Bình Sơn Hà Thị Anh Thư cho biết thêm: Huyện ủy đã chỉ đạo cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thực hiện nghiêm việc tự xây dựng bản cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng và Kế hoạch “Bình Sơn hướng về cơ sở - rèn luyện cán bộ”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm trong Đảng; xử lý kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân...

Đồng thời, tiếp tục xây dựng các cơ quan khối Đảng, mặt trận, đoàn thể chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai việc sáp nhập các cơ quan, đơn vị hành chính; luân chuyển, điều động cán bộ trẻ về cơ sở; thực hiện thí điểm mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương ở một số nơi có đủ điều kiện...


Bài, ảnh: BÁ SƠN 

.
.