,
Cập nhật lúc 11:59, Tuesday, 10/04/2012

Tổng Bí thư nói chuyện tại Trường Đảng Nico Lopet


Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ, học viên Trường Đảng cao cấp Nico Lopet.
 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và nói chuyện tại Trường Đảng cao cấp Nico Lopez.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và nói chuyện tại Trường Đảng cao cấp Nico Lopez.


Trong sự chào đón nhiệt tình và trọng thị của lãnh đạo và đông đảo học viên Trường Đảng cao cấp Nico Lopet, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Cuba anh em; thăm Trường Đảng Cao cấp Nico Lopet - một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ rất quan trọng của Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Trong không khí tin cậy, thắm tình đồng chí anh em, Tổng Bí thư cùng trao đổi xung quanh vấn đề chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; đề cập một số khía cạnh từ góc nhìn thực tiễn của Việt Nam.

Tổng Bí thư khẳng định: “Chúng ta cần những xã hội mà trong đó sự phát triển thực sự vì con người chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột, chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau chứ không phải cạnh tranh thắng - thua vì lợi ích vị kỷ của cá nhân và các phe nhóm. Chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hoà với thiên nhiên để đảm bảo môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai chứ không phải để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn và huỷ hoại môi trường. Và chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân chứ không phải chỉ cho thiểu số giàu có. Phải chăng đó chính là những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội. Đó cũng chính là mục tiêu, là con đường mà cách đây hơn nửa thế kỷ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Fidel Castro và nhân dân hai nước chúng ta đã lựa chọn và đang kiên trì kiên định theo đuổi...".  

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Nhân dân Việt Nam đã trải qua một quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, khó khăn, đầy gian khổ hy sinh với tinh thần "Không có gì quý hơn Độc lập Tự do". Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư cho biết, bằng kinh nghiệm thực tiễn phong phú của mình kết hợp với lý luận cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh đã đưa ra kết luận sâu sắc rằng, chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người, cho các dân tộc; chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể xoá bỏ vĩnh viễn ách áp bức, bóc lột của chủ nghĩa tư bản, thực hiện được sự giải phóng hoàn toàn và triệt để quần chúng cần lao, tiến tới tự do, dân chủ, công bằng, bình đẳng cho con người và xã hội. Ngay khi mới ra đời và trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định: chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam.  Tuy nhiên, Đảng cộng sản Việt Nam luôn trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi, lựa chọn để từng bước hoàn thiện đường lối quan điểm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Xã hội chủ nghĩa là xã hội hướng tới những giá trị tiến bộ, nhân văn dựa trên nền tảng chung của toàn xã hội, khác hẳn về chất so với các xã hội cạnh tranh để chiếm đoạt lợi ích riêng của các cá nhân và phe nhóm. Do đó cần và có điều kiện để xây dựng sự đồng thuận xã hội thay vì sự đối lập, đối kháng xã hội. Trong chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân là mối quan hệ các chủ thể, thống nhất về mục tiêu và lợi ích, mọi đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của nhà nước đều vì nhân dân. Mô hình hành chính và cơ chế vận hành tổng quát của chúng tôi là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Dân chủ là bản chất của xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu vừa là động lực của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền lực thực sự thuộc về nhân dân là một nhiệm vụ trọng yếu lâu dài của cách mạng Việt Nam. Chúng tôi chủ trương không ngừng phát huy dân chủ xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân trên cơ sở liên minh giữa công nhân nông dân và trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Càng đi vào chỉ đạo thực tiễn, Đảng cộng sản Việt Nam càng nhận thức được rằng, quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp lâu dài, vô cùng khó khăn và phức tạp, vì nó phải tạo sự biến đổi sâu sắc về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội”.

Tổng Bí thư chỉ rõ, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một kiểu kinh tế thị trường mới trong lịch sử phát triển của kinh tế thị trường. Những thành tựu đổi mới tại Việt Nam đã chứng minh rằng phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa không những có hiệu quả tích cực về kinh tế mà còn giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế. Đó là sự ưu việt, là sức sống thực tiễn của chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư khẳng định: Cả lý luận và thực tiễn đều cho thấy, xây dựng chủ nghĩa xã hội là kiến tạo một kiểu xã hội mới về chất, hoàn toàn không hề đơn giản, dễ dàng. Đây là cả một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại, đầy thử thách, khó khăn, một sự nghiệp tự giác, liên tục, hướng đích lâu dài. Vì vậy, bên cạnh việc đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, phải phát huy mạnh mẽ vai trò sáng tạo, sự ủng hộ và tham gia tích cực của nhân dân. Sức mạnh nhân dân là cội nguồn sâu xa của thắng lợi, của phát triển.

Điều hết sức quan trọng là phải luôn luôn kiên định và đứng vững trên nền tảng tư tưởng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, học thuyết khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân và quần chúng lao động. Tính khoa học và cách mạng triệt để của chủ nghĩa Mác - Lênin là những giá trị bền vững, đã và đang được những người cách mạng theo đuổi và thực hiện. Nó sẽ còn tiếp tục phát triển và có sức sống trong thực tiễn cách mạng cũng như trong thực tiễn phát triển của khoa học.  

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Việt Nam vui mừng khi được biết Đảng Cộng sản Cuba tại Đại hội VI vừa qua đã có những quyết sách chiến lược quan trọng để tạo động lực mới phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Tin tưởng sâu sắc rằng, nhân dân Cuba dũng cảm, anh hùng trong chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, sáng tạo và năng động trong xây dựng đất nước nhất định sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa, đưa Cuba vượt qua những khó khăn trên con đường phát triển, nhất định sẽ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Cuba, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân Cuba anh em. Một lần nữa, Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn: hai Đảng và hai nước sẽ tiếp tục cùng sát cánh bên nhau vững bước trên con đường vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Bài nói chuyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được các đồng chí lãnh đạo, giáo tư, tiến sĩ, học viên của Trường Đảng Nico Lopet hưởng ứng mạnh mẽ với những tràng vỗ tay không ngớt….

Cũng trong ngày hôm nay, Tổng Bí thư đã tới dâng hoa tại tượng Hồ Chí Minh trong Công viên Hồ Chí Minh; nói chuyện thân mật với nhân dân nơi đây; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Joxe Maiti. Cuối giờ chiều nay theo giờ Cuba, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư sang thăm sẽ được tổ chức trọng thể, sau đó lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ có cuộc hội đàm chính thức tại Cung cách mạng./.

 

Theo VOV

http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201204/Tong-Bi-thu-noi-chuyen-tai-Truong-dang-Nico-Lopet-2145254/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,