Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi: Bước chuyển mới

10:00, 14/06/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19.10.2016 của Tỉnh ủy (khóa XIX) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững được triển khai thực hiện gần 4 năm qua, đã tạo nên những chuyển biến mới.
Sau khi Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 03 (NQ 03), các cấp ủy, chính quyền, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức tuyên truyền và kiểm tra, giám sát việc thực hiện, nên đã đạt được kết quả khá toàn diện. Điều đáng mừng là nhận thức của các cấp ủy, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên rõ rệt. Công tác tuyên truyền được triển khai toàn diện, với nhiều hình thức.
 
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã gắn với Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, hoạt động văn hóa, nghệ thuật được đẩy mạnh, tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Công tác bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử, văn hóa thực hiện có hiệu quả... 
 
Một số nghệ nhân miền núi hiện đang góp sức bảo tồn văn hóa dân tộc. ẢNH: PV
Một số nghệ nhân miền núi hiện đang góp sức bảo tồn văn hóa dân tộc. ẢNH: PV
 
Qua 4 năm thực hiện NQ 03, nhiều chỉ tiêu quan trọng đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hiện toàn tỉnh có 89% gia đình văn hóa; gần 89% thôn, tổ dân phố văn hóa; 93% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 60% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị. Với kết quả này, Quảng Ngãi đã thực hiện đạt và vượt 3/4 chỉ tiêu của NQ 03.
 
Các chỉ tiêu thực hiện ở lĩnh vực giáo dục, y tế đều đạt kế hoạch. Toàn tỉnh đạt 375 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi 15 - 35 đạt trên 99%... Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được tăng cường về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, với trên 28 giường bệnh/vạn dân, 6,25 bác sĩ/vạn dân, tỷ lệ tham gia BHYT đạt trên 90% dân số. Tuổi thọ trung bình, chiều cao, chỉ số phát triển HDI đều đạt chỉ tiêu...
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện NQ 03 vẫn còn nhiều mặt hạn chế. Đó là việc xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa ở một số cơ sở giáo dục còn nặng về hình thức; tình trạng bạo lực học đường vẫn còn xảy ra; sự lai căng văn hóa ngày càng xuất hiện nhiều trong thanh, thiếu niên...
 
Bên cạnh đó, việc huy động nguồn lực xã hội đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao còn hạn chế. Công tác bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, di sản văn hóa, nhất là đối với các di sản văn hóa phi vật thể, các loại hình nghệ thuật truyền thống gặp nhiều khó khăn. Chất lượng các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Tình trạng tảo hôn ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số vẫn còn. Khoảng cách chênh lệch về điều kiện hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, các bộ phận dân cư còn khá phổ biến. Trong xây dựng con người văn hóa, một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự chú trọng. Quản lý văn hóa cũng còn nhiều hạn chế...
 
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào: "Cần tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ"
 
Xây dựng và phát triển văn hóa, con người cần phải kiên trì thực hiện. Trước hết, các cấp, ngành cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mà NQ 03 và kế hoạch đề ra. Các địa phương tiếp tục tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa; đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa cả bề rộng lẫn chiều sâu; quan tâm xây dựng văn hóa trong Đảng, hệ thống chính trị, văn hóa doanh nghiệp. 
 
Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế; quan tâm bố trí kinh phí phục vụ sự nghiệp văn hóa, thể thao. Ưu tiên đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động...
 
Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Minh Trí: "Huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa”
 
Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy có phạm vi rộng, bao quát toàn bộ đời sống xã hội, huy động được toàn hệ thống chính trị vào cuộc. Sở VH-TT&DL đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện; tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, góp phần giáo dục nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi có tầm vóc, thể lực, trí tuệ...
 
Qua quá trình thực hiện, tính đến nay, 8 nhóm chỉ tiêu của NQ 03 cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Việc đầu tư cho văn hóa được tăng cường. Nhiều công trình văn hóa vật thể, phi vật thể và các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng, trùng tu, tôn tạo, phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ của nhân dân... Thời gian đến, ngành sẽ tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư phát triển và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa; quản lý, khai thác, phát huy hiệu quả các di tích, các thiết chế văn hóa đã được đầu tư xây dựng, nhằm phát huy các giá trị truyền thống, xây dựng con người cũng như đáp ứng yêu cầu sinh hoạt và nâng cao đời sống văn hóa của người dân...
 
Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây Võ Thìn: "Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Ca Dong"
 
Thời gian qua, huyện Sơn Tây chú trọng bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc Ca Dong. Hằng năm, huyện mở các lớp đào tạo về nhạc cụ truyền thống, các làn điệu dân ca của dân tộc Ca Dong do các nghệ nhân tại địa phương truyền dạy cho lớp trẻ.
 
Huyện chú trọng đào tạo cán bộ quản lý và bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa, vai trò người uy tín, nghệ nhân... thực hiện nhiều giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Cùng với đó, Sơn Tây duy trì, phát triển thể thao quần chúng; tăng cường cơ sở vật chất cho giáo dục thể chất trong trường học; tập trung nâng cao thể lực, tầm vóc con người và lành mạnh hóa lối sống của người dân.
 
Trong thời gian đến, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả NQ 03. Huyện mong muốn tỉnh có cơ chế, chính sách quan tâm hỗ trợ để địa phương xây dựng các thiết chế văn hóa của huyện và xã, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào Ca Dong...
 
KIM NGÂN 
(thực hiện)
 
.
.