Cập nhật lúc: 14:54, 06/11/2016 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi: Phấn đạt tỉ lệ bao phủ BHYT 90% dân số vào năm 2020


(Baoquangngai.vn)- UBND tỉnh vừa có quyết định điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020 cho các huyện và thành phố Quảng Ngãi, phấn đạt được tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên toàn tỉnh 90% dân số vào năm 2020.

UBND các huyện và TP.Quảng Ngãi có trách nhiệm, tăng cường công tác thông tin, truyền thông về chính sách bảo hiểm y tế; vận động, hỗ trợ người dân mua bảo hiếm y tế; đặc biệt vận động, hỗ trợ đối tượng là học sinh, sinh viên, hộ gia đình mua bảo hiếm y tể theo hộ gia đình; huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho người dân tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu tại địa phương, nhằm đạt được tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên toàn tỉnh 90% dân sô vào năm 2020.

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở: Y tế, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh về cơ chế, dịnh mức hỗ trợ thêm (ngoài quy định của Chính phủ) cho người dân tham gia bảo hiểm y tể, trình HĐND tỉnh bố trí ngân sách địa phương và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ thêm cho người dân tham gia bảo hiểm y tế, cụ thể:

Tập trung hỗ trợ người thuộc hộ gia đình cận nghèo, bảo đảm sớm đạt mục tiêu 100% người thuộc hộ gia đĩnh cận nghèo được tham gia bảo hiểm y tế; hỗ trợ người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; học sinh, sinh viên để tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của các đối tượng này.

Định kỳ 6 tháng, Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan tổng hợp báo cáo tỉnh hình triển khai và kết quả thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y té giai đoạn 2016-2020 tại địa phương về UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Y tế để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

PV

 
.