Cập nhật lúc: 22:00, 15/10/2018 [GMT+7]
.

Tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi


(Baoquangnai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND​ yêu cầu các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

​Theo đó, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 11/10 /2018 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh liên quan đến Tổng điều tra.

 

 

Chỉ đạo Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở (Ban Chỉ đạo Tổng điều tra) cấp huyện kiểm tra, đôn đốc việc phân chia địa bàn điều tra, vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và lập bảng kê theo đúng quy định của phương án điều tra; hướng dẫn Ban chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tuyển chọn tổ trưởng điều tra và điều tra viên sử dụng thành thạo máy tính bảng, điện thoại thông minh; tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra cho lực lượng giám sát viên, điều tra viên và tổ trưởng theo đúng phương án Tổng điều tra.

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện, thành phố và tổ chức tuyên truyền về cuộc Tổng điều tra. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tích cực triển khai và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ Tổng điều tra; tổ chức tốt công tác tuyên truyền tại cơ sở…

Giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành hướng dẫn, triển khai và kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra; báo cáo UBND tỉnh kết quả công tác Tổng điều tra.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Tổng điều tra) nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030…
 
Nội dung điều tra, bao gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.
 
Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1/4/2019. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7 năm 2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý 4/2019, kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý 2/2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào quý 4/2020.

 

                                                                    BT

.