Nhiều hạn chế trong viết bài thu hoạch học tập nghị quyết

21:02, 12/05/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau học tập Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII), cán bộ, đảng viên và người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị, địa phương phải viết bài thu hoạch. Tuy nhiên, việc viết bài thu hoạch, nhất là việc liên hệ trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện nghị quyết còn nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục.


Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, qua tổng hợp, đánh giá việc viết bài thu hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), thì có 102 cán bộ công tác tại 45 địa phương, đơn vị là đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý gửi bài thu hoạch về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nhiều bài thu hoạch được trình bày đảm bảo về thể thức, viết khá kỹ lưỡng thể hiện trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên; ít có trường hợp viết chung chung, hình thức. Một số bài liên hệ cá nhân sát với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; nêu nhiều kiến nghị, đề xuất để thực hiện tốt các nghị quyết...

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nêu trên, thì vẫn còn nhiều hạn chế như: Thời gian gửi bài thu hoạch chậm so với quy định, nhiều trường hợp chậm hơn 2 tháng; trên 40 đơn vị và sở, ngành có cán bộ thuộc diện đối tượng phải viết thu hoạch, nhưng không thực hiện. Vẫn còn nhiều bài viết hình thức chưa đạt như không nêu họ tên, chức vụ, đơn vị công tác; bài viết không có chữ ký.

Một số bài coppy trên mạng, nên phông chữ không trùng nhau trong bài viết. Có bài viết của một lãnh đạo ngành chỉ có 2 trang A4. Có 25 bài viết (chiếm 24,5%) liên hệ chung chung, chưa rõ trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Có 4 bài thiếu phần liên hệ, chỉ nêu nhận thức chung...

Theo đánh giá của cấp ủy cấp huyện và cơ sở, thì đa số các địa phương, đơn vị đều chỉ đạo triển khai thực hiện tốt việc viết bài thu hoạch học tập nghị quyết. Một số đơn vị đánh giá bài thu hoạch đảm bảo chất lượng, đầy đủ các nội dung về ưu điểm, hạn chế. Riêng Đảng ủy Công an tỉnh triển khai cho cán bộ chủ chốt và toàn thể cán bộ, đảng viên đều phải viết tay bài thu hoạch; trong bài nêu rõ kết quả nhận thức và liên hệ trách nhiệm cá nhân sau học tập.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy chưa chủ động đôn đốc, nhắc nhở, nên còn nhiều cán bộ, đảng viên chưa gửi bài thu hoạch về cấp ủy và cơ quan quản lý theo quy định. Một số bài viết của cán bộ, đảng viên quá sơ sài; phần liên hệ trách nhiệm bản thân còn chung chung, chưa sát với vai trò, trách nhiệm được giao...

Ngoài ra, theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, một số địa phương, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc báo cáo đánh giá kết quả viết bài thu hoạch gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, có nơi không đánh giá kết quả viết bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên, hoặc chỉ đánh giá chung vài dòng trong báo cáo, không có số liệu cụ thể.      

 HƯƠNG MINH


 

.
.