Cập nhật lúc: 21:45, 31/08/2016 [GMT+7]
.

Chị thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII): Đặt ra nhiều yêu cầu mới trong học tập và làm theo Bác


(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 19.8, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 08 về việc thực hiện Chị thị 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là cơ sở để cấp ủy các cấp triển khai quán triệt cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng vững chắc trong đời sống xã hội.

TIN LIÊN QUAN

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX xác định, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

 

Quảng Ngãi có nhiều tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Cô giáo Đinh Thị Thiết, Trường Tiểu học Sơn Liên (Sơn Tây) ân cần dạy chữ cho học sinh.                                                        ảnh: TL
Quảng Ngãi có nhiều tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Trong ảnh: Cô giáo Đinh Thị Thiết, Trường Tiểu học Sơn Liên (Sơn Tây) ân cần dạy chữ cho học sinh. ảnh: TL


Trên tinh thần đó, Tỉnh ủy đã chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Hiện nay, căn cứ Kế hoạch 03 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 08 của Ban Tuyên giáo Trung ương, các cấp ủy trong tỉnh sẽ đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội chi, đảng bộ cùng cấp.

Đặc biệt là, đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ của cấp ủy các cấp, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi...

Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa "xây" với "chống".

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị...

So với Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) có nội dung rộng hơn, phong phú hơn và yêu cầu cũng cao hơn, nhưng tựu chung vẫn là: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phải tiếp tục thực hiện mạnh mẽ; không lý thuyết, không nói suông, không chung chung, hình thức. Phải gắn việc học tập và làm theo tấm gương của Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương và từng cán bộ, đảng viên.

Việc không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc hoàn thành với kết quả không cao cũng được xem là chưa nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương của Bác; cần phải “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật”. Do đó, Bộ Chính trị yêu cầu việc chỉ đạo tổ chức học tập phải xuống tận cơ sở, đến từng đảng viên, và trong quá trình tổ chức thực hiện gắn học tập với công việc thực tế.

Kế hoạch 03 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 08 của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tuỳ theo tình hình, điều kiện, xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngay từ năm đầu nhiệm kỳ.

Trong đó, chú trọng đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

THANH THUẬN

 

.
.