Cập nhật lúc: 15:00, 05/05/2016 [GMT+7]
.

Ngành thống kê Quảng Ngãi: Tự hào 70 năm, hướng đến nhiệm vụ trong giai đoạn mới


(Báo Quảng Ngãi)- Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, cùng ngành thống kê cả nước, ngành thống kê Quảng Ngãi đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; tạo nên những thành quả lớn, góp phần giải phóng đất nước, xây dựng Chủ nghĩa xã hội và xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại...

Phát huy thành quả

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, trong những năm qua ngành thống kê Quảng Ngãi đã có những đóng góp tích cực trong tiến trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà, nhất là từ khi tái lập tỉnh Quảng Ngãi đến nay.

 Sau tái lập tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; trong đó có sự đóng góp quan trọng của ngành thống kê.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý kết quả điều tra tại Cục Thống kê Quảng Ngãi. Ảnh: N.H
Ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý kết quả điều tra tại Cục Thống kê Quảng Ngãi. Ảnh: N.H


Vai trò, vị thế của ngành thống kê ngày càng được khẳng định. Chức năng quản lý nhà nước về hoạt động thống kê cũng như tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương trong quản lý và điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả. Toàn ngành đã nỗ lực vươn lên và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực được phân công rất đáng ghi nhận.

Ngành thống kê đã thực hiện đầy đủ và hiệu quả chương trình công tác của Tổng cục Thống kê giao. Đó là, các cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở; Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản; Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; Điều tra doanh nghiệp; Điều tra khảo sát mức sống hộ dân cư và các cuộc điều tra thường xuyên khác... Cùng với cả nước, thống kê Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê; Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn đến năm 2030;  Đề án đổi mới quy trình biên soạn GRDP và  Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016- 2020...

Song song với những công tác quan trọng trên, ngành thống kê Quảng Ngãi đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy và chính quyền trong công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội ở địa phương; đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội; nhất là việc chuẩn bị số liệu phục vụ các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và các chương trình hành động thực hiện nghị quyết, các chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ và của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

Hướng đến thực thi tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Trong giai đoạn 2016 - 2020, khi Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) đi vào thực thi đầy đủ theo lộ trình, Cộng đồng kinh tế ASEAN hình thành và một số hiệp định thương mại tự do, trong đó có Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam - EU được ký kết... sẽ mở ra nhiều cơ hội mới nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế nước ta, đòi hỏi thống kê phải hội nhập nhằm đáp ứng những yêu cầu mới đặt ra, trách nhiệm của ngành thống kê càng nặng nề hơn.

Mục tiêu đặt ra đối với ngành thống kê là nâng cao chất lượng công tác dự báo; đổi mới nội dung và phương pháp thống kê theo chuẩn quốc tế; thực hiện tốt Đề án đổi mới đồng bộ các chỉ tiêu thống kê, Chiến lược Phát triển thống kê... theo yêu cầu hội nhập quốc tế.

Để đảm bảo thực thi và hoàn thành tốt nhiệm vụ, toàn ngành sẽ tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính; thanh tra, kiểm tra, giám sát, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng; tiếp tục xây dựng khối đoàn kết nội bộ. Trước hết, trong năm 2016, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngành thống kê Quảng Ngãi sẽ triển khai kế hoạch công tác với những nhiệm vụ lớn. Đó là đảm bảo thông tin kinh tế-xã hội định kỳ và đột xuất nhằm phục vụ tốt yêu cầu kế hoạch thông tin của Tổng cục Thống kê giao, cũng như phục vụ tốt sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các đối tượng khác sử dụng thông tin thống kê.

Ngành thống kê tăng cường công tác biên soạn số liệu và phổ biến thông tin thống kê; phân tích và dự báo tình hình kinh tế - xã hội; tổ chức, chỉ đạo và triển khai tốt cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 và các cuộc điều tra thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng thông tin đầu vào...


 NGUYỄN HÙNG 

.
.