Cập nhật lúc: 15:02, 03/10/2015 [GMT+7]
.

Quy định dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí


(Baoquangngai.vn)- ​Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 45 quy định danh mục dịch vụ, phương thức thực hiện cung ứng dịch vụ, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc quản lý cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

Đối tượng áp dụng bao gồm: Doanh nghiệp được Nhà nước chỉ định duy trì mạng bưu chính công cộng để cung ứng dịch vụ bưu chính công ích quy định tại Điều 2 Quyết định này; Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí quy định tại Điều 3 Quyết định này; Các cơ quan: Báo Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, báo của đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Dịch vụ phát hành các loại báo, tạp chí sau đây qua mạng bưu chính công cộng là dịch vụ công ích: Báo Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Báo của đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Việc cung ứng dịch vụ bưu chính công ích quy định tại Điều 2 và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí quy định tại Điều 3 Quyết định này được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 130/2013/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: Thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn về hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí và việc chấp hành các quy định về dịch vụ bưu chính dành riêng theo quy định của pháp luật; Thực hiện các nội dung quy định tại Quyết định này và theo hướng dẫn của các Bộ, cơ quan có liên quan.
 
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2015 và thay thế Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 72/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.
 
PV
.