Cập nhật lúc: 15:06, 23/12/2018 [GMT+7]
.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng


(Báo Quảng Ngãi)- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tại Quảng Ngãi, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.
 

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong 3 năm qua, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy và chính quyền các cấp có nhiều đổi mới. Các cấp ủy đảng đã bám sát chủ trương của Trung ương, các kết luận, nghị quyết của Tỉnh ủy và chủ đề của năm để ban hành chương trình, kế hoạch, phân công từng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

 

Cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (đầu tiên, bên phải) hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.
Cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (đầu tiên, bên phải) hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.


Trong lãnh đạo, chỉ đạo, những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp đều coi trọng từ khâu nghiên cứu thực tiễn, tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp trên, lắng nghe ý kiến của các địa phương, đơn vị; ý kiến của các cơ quan tham mưu, dành thời gian thảo luận kỹ; phát huy dân chủ, khuyến khích sáng tạo trong thảo luận và quyết định; kiên định, quyết liệt trong tổ chức thực hiện.
 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, cần gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; giảm hội họp, giấy tờ, tăng cường đi cơ sở, kiểm tra, đôn đốc giải quyết kịp thời các yêu cầu, kiến nghị chính đáng của nhân dân và doanh nghiệp.

Hằng năm, Tỉnh ủy và các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đều xác định chủ đề của năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên khảo sát, kiểm tra thực tế và tổ chức làm việc với các ngành, địa phương để nghe báo cáo tình hình, cho ý kiến tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; sau làm việc, kiểm tra đều có kết luận chỉ rõ việc cần làm, thời gian hoàn thành, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân.

Hằng quý rà soát, đối chiếu kết quả thực hiện với nội dung kết luận để thúc đẩy công việc; động viên tập thể, cá nhân hoàn thành tốt; nhắc nhở tập thể, cá nhân chậm thực hiện, hiệu quả thấp. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh đã từng bước đổi mới việc cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng theo hướng ngắn gọn, thiết thực; tập trung chỉ đạo chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ... Việc xây dựng các cơ chế, chính sách cũng từng bước được đổi mới theo hướng thông thoáng, bảo đảm hành lang pháp lý.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì vẫn còn một số nơi năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng còn yếu. Một số khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) chậm được khắc phục. Việc nhận xét, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm còn biểu hiện nể nang, xuê xoa, ngại va chạm. Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ ở một số nơi còn yếu. Có không ít cán bộ, đảng viên chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu. Một số nơi chậm giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân sau tiếp xúc, đối thoại...

 Những hạn chế nói trên cần phải được khắc phục, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, từ nay đến cuối nhiệm kỳ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, cần tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; trọng tâm là kiên quyết, kiên trì thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.


 Bài, ảnh: PV


 

.
.