Cập nhật lúc: 22:03, 03/06/2017 [GMT+7]
.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

 


(Baoquangngai.vn)- Để tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Chỉ thị nêu rõ: Sau 5 năm (2011 - 2015) triển khai thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW ngày 08/5/2012 của Ban Bí thư, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của tỉnh đạt một số kết quả, toàn tỉnh có 8.041 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 114,8% kế hoạch.

Tuy nhiên, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của tỉnh còn hạn chế. Chất lượng lao động thấp; lao động tham gia vào thị trường có thu nhập cao chưa nhiều (khoảng 30 - 35%/tổng số người đi lao động nước ngoài).

Hầu hết doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đua người lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh quy mô nhỏ, năng lực, sức cạnh tranh yếu. Quyền lợi của người lao động đi làm việc ở nước ngoài chưa được bảo đảm thỏa đáng; một bộ phận người lao động ý thức kỷ luật, tác phong làm việc còn kém; vi phạm kỷ luật lao động và luật pháp nước sở tại... làm giảm uy tín, hình ảnh của lao động Việt Nam ở nước ngoài.

Nguyên nhân của các hạn chế, yếu kém là do: Một số cấp ủy đáng, chính quyền, doanh nghiệp và người đân nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài chưa thường xuyên, đầy đủ, chưa làm tốt việc đào tạo nghề, ngoại ngữ, giáo dục pháp luật, phong tục, tập quán,... của nước sở tại cho người lao động.

Một số tổ chức và cá nhân lợi dụng việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đê trục lợi, lừa đảo người lao động. Việc quản lý, thanh tra, kiêm tra xử lý vi phạm trong công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài chưa thường xuyên, kịp thời và nghiêm minh.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng và Nhà nước về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu câu:

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến sâu rộng Chỉ thị 16-CT/TW ngày 08/5/2002 của Ban Bí thư và các chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Phải xác định và đưa chỉ tiêu này vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường nắm bắt thông tin về thị trường lao động, nhất là các thị trường có mức thu nhập cao; khảo sát, đánh giá nhu cầu lao động đi làm việc ở nước ngoài của các địa phương để có kể hoạch, giải pháp tổ chức tốt việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghề, ngoại ngữ và các kỹ năng cần thiết cho người lao động, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động ở các nước.

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi íàm việc ở nước ngoài tiếp cận người lao động để tư vấn, tuyển chọn lao động và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về tuyển chọn, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động làm việc ờ nước ngoài.

Tăng cường quản lý, kiểm tra, thanh ứa tổ chức, cá nhân làm công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài...

PV

 

 
.