Cập nhật lúc: 21:40, 13/02/2018 [GMT+7]
.

Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018


(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018, với chủ đề: “Tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động nguồn lực xã hội; đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp”.
 
​Phát động phong trào thi đua tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh khắc phục ​mọi khó khăn; đoàn kết, thống nhất ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, đoàn thể vững mạnh năm 2018. Tuyên dương, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác nhằm cổ vũ, động viên, tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
 
Các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua tạo sự chuyển biến sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động thuộc các thành phần kinh tế và nhân dân; triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương và của tỉnh; đi đôi với việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế bền vững; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; sắp xếp, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường; phát triển giáo dục, văn hoá, y tế; đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.
 
PV
.