Cập nhật lúc: 09:02, 18/08/2015 [GMT+7]
.

Triển khai thực hiện nâng bậc lương năm 2015 đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động


(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn trong năm 2015 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
 
Cụ thể, soát xét, tổng hợp và lập danh sách những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn được nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn trong năm 2015 theo quy định, để báo cáo cấp ủy, thông qua công đoàn cùng cấp và niêm yết công khai danh sách trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương để tham gia ý kiến, nhằm đảm bảo tính công khai, dân chủ, công bằng theo quy định  hiện hành của Nhà nước.
 
Trên cơ sở kết quả tổ chức thực hiện, tổng hợp và có văn bản đề nghị nâng lương năm 2015 (kèm theo danh sách cụ thể trích ngang và các hồ sơ có liên quan) gửi Sở Nội vụ thẩm định để trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc thỏa thuận theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức hiện hành.
 
Tổng hợp danh sách do các sở, ngành, địa phương đề nghị nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2015 đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ ngạch 01.001, 01.002 và tương đương cũng như các chức danh, đối tượng thuộc diện Tỉnh ủy và UBND tỉnh quản lý theo phân cấp hiện hành, để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định hoặc báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ cho ý kiến trước khi trình UBND tỉnh quyết định theo phân cấp. Thẩm định và thoả thuận danh sách nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động giữ ngạch 01.003 và tương đương trở xuống,….      
 
                                                   

PV

.