Ngành Bảo hiểm xã hội: Sắp xếp tổ chức bộ máy

10:09, 03/09/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa hiện nay. Đối với Quảng Ngãi, BHXH tỉnh cũng sẽ thực hiện sáp nhập BHXH TP.Quảng Ngãi và phòng chức năng theo quy định.

TIN LIÊN QUAN

Theo đề án, năm 2019, tại BHXH cấp tỉnh, thực hiện sắp xếp lại cơ cấu tổ chức thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và BHXH thành phố, thị xã trực thuộc BHXH cấp tỉnh.

Qua đó sẽ giảm 65 đầu mối cấp phòng của 63 BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; giảm 58 BHXH thành phố, thị xã trực thuộc BHXH cấp tỉnh, nơi có trụ sở BHXH cấp tỉnh đóng trên địa bàn; sắp xếp giảm BHXH cấp huyện đối với các huyện thuộc diện phải sắp xếp theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24.12.2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12.3.2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đồng thời, BHXH tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị trực thuộc tại BHXH cấp tỉnh; đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế so với tổng biên chế được giao của BHXH Việt Nam năm 2015.  

Người dân làm thủ tục tại BHXH tỉnh.
Người dân làm thủ tục tại BHXH tỉnh.

Đối với Quảng Ngãi, thực hiện đề án trên, từ nay đến cuối năm, BHXH tỉnh sẽ sáp nhập đối với BHXH TP.Quảng Ngãi về BHXH tỉnh. Việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; quản lý thu, chi BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn 23 xã, phường của thành phố sẽ chuyển về BHXH tỉnh đảm nhận thực hiện. Cùng với đó, BHXH tỉnh sẽ sáp nhập một số phòng chức năng, theo đó, từ 11 phòng như hiện nay sẽ giảm còn 10 phòng để đảm bảo tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Đối với những huyện sắp tới sẽ sáp nhập, thì BHXH cấp huyện đóng trên địa bàn cũng phải sáp nhập theo đơn vị hành chính của huyện mới.

Hiện nay, hệ thống BHXH tỉnh có 11 phòng chuyên môn, 14 BHXH cấp huyện, thành phố. Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bùi Quang Danh cho biết: Thực hiện chủ trương chung của Đảng, Nhà Nước và ngành BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã và đang triển khai sắp xếp, sáp nhập, nhưng quá trình thực hiện sẽ gặp nhiều khó khăn.

Về cơ cấu tổ chức sẽ có một số ảnh hưởng, như việc giảm đầu mối cấp phòng và đơn vị BHXH thành phố sẽ liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức cán bộ. Song, BHXH tỉnh sẽ cố gắng sắp xếp phù hợp nhất. Riêng với BHXH TP.Quảng Ngãi có lượng hồ sơ khá lớn; địa bàn rộng, nên việc chuyển đổi về tổ chức, thì chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị cấp phòng sẽ ảnh hưởng ít nhiều.

 Nhiệm vụ sẽ “rải” đến các phòng, ban và BHXH tỉnh sẽ thực hiện thêm nhiệm vụ của cấp thành phố. Bên cạnh đó, nếu các đơn vị BHXH tuyến huyện sáp nhập theo đơn vị hành chính mới, thì số cán bộ dôi dư cũng phải điều chuyển sao cho hợp lý để đảm bảo hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, BHXH tỉnh sẽ chuẩn bị điều kiện tốt nhất để thực hiện tốt việc sắp xếp, tổ chức bộ máy theo đúng lộ trình.

Bài, ảnh: TRÍ PHONG
 

.