Xây dựng thế trận lòng dân trên không gian mạng

10:39, 12/09/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin (CNTT), thì việc làm chủ không gian mạng ngày càng trở nên cấp thiết. 
 
 
Làm chủ không gian mạng
 
Ngày nay, sự phát triển của Internet đã tạo ra môi trường không gian mạng rộng lớn. Các thế lực thù địch ở trong nước và ngoài nước thường xuyên sử dụng mạng xã hội để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta. Do đó, công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng cam go, phức tạp hơn, đòi hỏi lực lượng tham gia trận tuyến này phải có trình độ cao về khoa học công nghệ. 
 
Chi đoàn Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) tập huấn kỹ năng sử dụng, tương tác lành mạnh trên không gian mạng cho đoàn viên, thanh niên ở xã Phổ Châu (TX.Đức Phổ).  Ảnh: Tiến Quân
Chi đoàn Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) tập huấn kỹ năng sử dụng, tương tác lành mạnh trên không gian mạng cho đoàn viên, thanh niên ở xã Phổ Châu (TX.Đức Phổ). Ảnh: Tiến Quân
Hiện nay, không gian mạng  có vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng, cùng với sự phát triển nhanh, mạnh của CNTT thì việc bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng càng trở nên cấp thiết, cần được quán triệt, triển khai có hiệu quả trong thực tiễn. Hoạt động đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng có đặc điểm chung của chiến tranh thông tin, như khó nhận diện, đánh giá, dự báo; không giới hạn về không gian, thời gian; lực lượng tham gia đấu tranh đa dạng, phức tạp... 
 
Đối với nước ta, nhiệm vụ làm chủ không gian mạng được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Vì thế, cần phải xây dựng thế trận lòng dân trên không gian mạng. Huy động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng là chủ trương của Đảng và Nhà nước ta. Từng bước xây dựng và hình thành mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng. Đây là mục tiêu của Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 của nước ta.
 
Xây dựng thế trận vững chắc
 
Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, chúng ta luôn chú trọng xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Nền quốc phòng toàn dân trên không gian mạng là một thành phần trong nền quốc phòng toàn dân. Tuy là môi trường mới, khái niệm mới nhưng các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng ta về quốc phòng trên không gian mạng không thay đổi so với các môi trường chiến đấu khác. Các quan điểm đó luôn kế thừa và bổ sung thêm những đặc điểm mới phù hợp với đặc thù của môi trường không gian mạng.
 
Thế trận trên không gian mạng bao gồm chính sách, pháp luật quản lý hoạt động trên không gian mạng, các bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng và thế trận bố trí các hạ tầng, dịch vụ, tài khoản trên không gian mạng. Trên Internet, mạng xã hội, mỗi tài khoản của công dân Việt Nam đều đã, đang và sẽ là một phần trong thế trận quốc phòng toàn dân trên không gian mạng. Qua đó, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.  
 
 Để xây dựng thế trận lòng dân trên không gian mạng, Đảng ta xác định nhiều biện pháp, trong đó đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân phải có ý thức rèn luyện, nâng cao khả năng “tự bảo vệ”, tăng cường “sức đề kháng” trước tác động của thông tin xấu độc, quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân phải là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng khi tham gia mạng xã hội; thường xuyên đăng tải, chia sẻ những bài viết hay, những việc làm tốt với tinh thần xây dựng, với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, góp phần tích cực trong việc xây dựng một môi trường không gian mạng trong sạch, nhân văn.
 
Đối với tỉnh ta, xác định bảo vệ an ninh mạng vừa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, vừa căn cơ lâu dài, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh. 
 
Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, hội, đoàn thể tỉnh, chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng. Trong đó, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên thực hiện thường xuyên trong chương trình công tác hằng năm...
 
Đồng thời, lựa chọn nội dung trọng tâm, cốt lõi để hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến; trang bị kiến thức cần thiết để đảm bảo an toàn khi tham gia trên không gian mạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Tận dụng ưu thế của CNTT (mạng xã hội, trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử...) để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cảnh giác trước những nguy cơ, thách thức mới trên không gian mạng... Có như thế mới xây dựng thành công thế trận lòng dân vững chắc trên không gian mạng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
 
Phát huy sức mạnh của toàn dân 
 
Mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân phải là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng khi tham gia mạng xã hội. Mọi người phải có trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia xây dựng thế trận lòng dân trên không gian mạng. Phát huy sức mạnh của các lực lượng để bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
ĐẠI NGHĨA
 
 
 
.
.