Công tác cán bộ phải chặt chẽ, dân chủ và minh bạch

09:09, 21/09/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 18/8/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 80-QĐ/TW, thay thế Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017, về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (Quy định 80). Nhiều chuyên gia cho rằng, quy định này sẽ góp phần đảm bảo tính chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Theo Quy định 80, sẽ không phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn chức vụ khi bị kỷ luật trong thời gian từ 12 đến 60 tháng.
 
[links()]
 
Điểm mới trong Quy định 80 là bổ sung trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Chính trị, đó là "Ủy quyền cho Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (trừ các Ủy viên Trung ương, gồm cả dự khuyết)". Bên cạnh đó, nếu Quy định 105 chỉ nêu nhiệm vụ của Bộ Chính trị là "Trình Ban Chấp hành (BCH) Trung ương những vấn đề về cán bộ và công tác cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định của BCH Trung ương", thì quy định mới mở rộng hơn, nêu rõ: "Trình BCH Trung ương những vấn đề lớn về công tác cán bộ, chiến lược cán bộ".
 
Đáng chú ý, Quy định 80 nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn của Bộ Chính trị trong chuẩn bị, giới thiệu nhân sự để BCH Trung ương xem xét, bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Đánh giá cao những quy định lần này, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) Nguyễn Đức Hà nhấn mạnh, việc xây dựng cán bộ chủ chốt tiêu biểu, có tâm, có tầm là điều mà toàn dân mong muốn. Các chức danh chủ chốt gồm có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Đã là các chức danh chủ chốt thì  phải là những đồng chí tiêu biểu nhất trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
 
Nếu như Quy định 105 chỉ nêu 5 bước bổ nhiệm cán bộ, thì Quy định 80 đã tăng thêm 2 điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn. Đó là cán bộ được giới thiệu từ nguồn nhân sự tại chỗ phải được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm hoặc được quy hoạch chức danh tương đương trở lên; đối với nhân sự từ nguồn ở bên ngoài phải được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. Nhân sự phải có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức vụ tương đương ít nhất 2 năm. Đáng chú ý, cán bộ bị kỷ luật thì không phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn chức vụ khi bị kỷ luật trong thời gian từ 12 - 60 tháng.
 
Quy định 80 của Bộ Chính trị cũng quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân giới thiệu cán bộ, tránh tình trạng vì cảm tình cá nhân, lợi ích phe nhóm mà bỏ qua khuyết điểm, cố tình lèo lách để đưa "người của mình" vào bộ máy lãnh đạo. Quy định nêu rõ: "Cá nhân, tập thể đề xuất cán bộ phải chịu trách nhiệm chính trước cấp có thẩm quyền về đánh giá, nhận xét, kết luận tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực công tác, ưu khuyết điểm; kê khai tài sản, thu nhập. Cơ quan thẩm định chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, thẩm tra, rà soát thông tin đối với nhân sự được đề xuất. Tập thể quyết định bổ nhiệm cán bộ và chịu trách nhiệm về quyết định của mình”. Đây là điểm mới trong công tác cán bộ của Đảng. Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Túc đề nghị làm rõ ý kiến của tập thể, đặc biệt là ý kiến của người giới thiệu đầu tiên. Đó là, người giới thiệu đầu tiên phải viết bằng văn bản và chịu trách nhiệm về việc đánh giá phẩm chất đạo đức của đồng chí mà mình giới thiệu.
 
Theo các chuyên gia về xây dựng Đảng, việc ban hành Quy định 80 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử lần này sẽ bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, tổng thể, liên thông trong công tác cán bộ của hệ thống chính trị; đánh giá cán bộ khách quan, công tâm; lựa chọn và bố trí đúng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt cho rằng, nếu làm tốt Quy định 80, công tác xây dựng Đảng sẽ có những thay đổi căn bản, chắc chắn hơn, chính xác hơn. “Tổ chức chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ là quyết định vận mệnh của đất nước, uy tín và hiệu lực của Đảng trong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng. Quy định như vậy đã tốt, nhưng quan trọng hơn là phải chú ý công tác tổ chức thực hiện. Phải phát huy cao độ tinh thần dân chủ trong Đảng, phát huy vai trò giám sát của cán bộ đảng viên cấp dưới với cấp trên. Phát huy vai trò kiên định chỉ đạo của cấp trên với cấp dưới”, đồng chí Phạm Thế Duyệt nói.
 
Trong công tác xây dựng Đảng, việc giới thiệu nhân sự cho bộ máy lãnh đạo cấp cao ở mỗi nhiệm kỳ rất quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp. Vì vậy, Quy định 80 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
 
VÂN THIÊNG
 
 
 

.