Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

15:16, 25/06/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 19/6/2024 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của cha ông ta suốt mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước. Đến thời đại Hồ Chí Minh, truyền thống ấy lại được phát huy cao độ, tạo nên sức mạnh to lớn của cả dân tộc. Trong các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, có đến hàng trăm bài viết, bài nói về đoàn kết như: “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”; “Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thắng lợi”. Đặc biệt, Người khẳng định: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Đối với Quảng Ngãi, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã nỗ lực vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Tiêu biểu nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng lan tỏa sâu rộng và có hiệu ứng tích cực tại hầu hết các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác huy động, chăm lo cho người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 43 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và các chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung vào 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, cần tiếp tục quán triệt quan điểm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết, về vị trí, tầm quan trọng phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, hoàn thiện chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, huy động mọi nguồn lực phục vụ phát triển đất nước. Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng cống hiến, nêu cao trách nhiệm đối với xã hội, đất nước. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết trong Đảng, giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng cơ chế, chính sách để phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân; triển khai hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; thực hiện đầy đủ phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

PHẠM DANH

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

  

Xuất bản lúc: 15:16, 25/06/2024

Ý kiến bạn đọc


.