Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh:

Lấy ý kiến của nhân dân đối với tập thể đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

08:38, 04/11/2023
.

Thực hiện quy định tại khoản 10 Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, ngày 30/10/2023 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh ban hành Công văn số: 133/BTĐKT-NV lấy ý kiến của nhân dân đối với tập thể đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

 

     

Xuất bản lúc: 08:38, 04/11/2023

Ý kiến bạn đọc


.