Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục chuyên đề năm 2023

11:08, 11/04/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 11/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 của tỉnh về "Quảng Ngãi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững". Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy dự và chỉ đạo hội nghị.

Chuyên đề năm 2023 về "Quảng Ngãi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững" gồm ba phần. Phần thứ nhất là tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người và xây dựng nền văn hóa mới, con người mới. Phần thứ hai là quan điểm của Đảng ta về xây dựng văn hóa, con người trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Phần thứ ba là Quảng Ngãi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Ngọc Huy phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Ngọc Huy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Việc học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2023 nhằm thống nhất cao về nhận thức, sớm đưa nội dung chuyên đề vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả những chủ trương mới về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kết luận số 635 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ năm khóa XX về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy khóa XIX để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi toàn diện; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa để văn hóa, con người Quảng Ngãi thực sự là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển bền vững của tỉnh.
 
Để triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo mục đích, yêu cầu của Chuyên đề năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tập trung triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân. 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

 

Đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ngãi trong xây dựng quê hương, đất nước vào chương trình công tác hằng năm của từng ngành, từng cấp gắn với việc sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, chú trọng thảo luận, trao đổi về thực trạng khó khăn, hạn chế, đề ra các giải pháp, tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề tồn đọng, vướng mắc để xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người ở địa phương, cơ quan, đơn vị và ngay cả gia đình mình. Đồng chí cũng yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương, của tỉnh và các địa phương tiếp tục phát huy tính tích cực để tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng các hình thức phong phú, sinh động nhằm chuyển tải sâu rộng nội dung chuyên đề đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Sau học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2023 của tỉnh, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang liên hệ bổ sung nội dung thực hiện chuyên đề vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện năm 2023 của cá nhân; kết quả thực hiện là một nội dung để kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên năm 2023.
 
Theo Hướng dẫn số 75 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về quán triệt, học tập chuyên đề năm 2023 "Quảng Ngãi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững", cấp ủy các cấp, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương phải hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2023 trong tháng 5/2023.
 
Tin, ảnh: T.THUẬN

Ý kiến bạn đọc


.