Giữ vững ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc

11:35, 18/11/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Trong 93 năm qua (18/11/1930 – 18/11/2023), MTTQ Việt Nam các cấp trong cả nước nói chung và Quảng Ngãi nói riêng đã ngày càng khẳng định và phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh to lớn góp phần phát triển quê hương, đất nước.
 
 
Đoàn kết là sức mạnh

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy, ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất 18/11 hằng năm đã trở thành ngày Truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và là “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”.

“Không đoàn kết thì suy và mất. Có đoàn kết thì thịnh và còn. Chúng ta phải lấy đoàn kết mà xoay vần vận mệnh, giữ gìn dân tộc và bảo vệ nước nhà”.

Chủ tịch HỒ CHÍ MINH

Kể từ khi thành lập cho đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, góp sức đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong bất cứ hoàn cảnh, giai đoạn nào, tên gọi khác nhau, nhưng tổ chức Mặt trận đều thể hiện rõ nét và thực hiện rất tốt vai trò, vị trí của mình. Đó là, luôn trung thành với tôn chỉ, mục đích tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động, tinh thần và lực lượng, tạo thành sức mạnh to lớn của cả dân tộc, nhằm hoàn thành những mục tiêu cách mạng do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.


Trong giai đoạn hiện nay, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã và đang chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Phát huy tinh thần thi đua sáng tạo và huy động các nguồn lực trong xã hội, tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Bình Thuận (Bình Sơn).
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Bình Thuận (Bình Sơn). Ảnh: TL


Tích cực tham gia góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp, các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; các văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp; kiến nghị với Đảng và Nhà nước nhiều nội dung quan trọng, góp phần hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những thành tích đạt được trong 93 năm qua đã khẳng định MTTQ Việt Nam xứng đáng là tổ chức đại diện của nhân dân, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta, là lá cờ đầu đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại… Mặt trận là cầu nối vững chắc của nhân dân với Đảng, Nhà nước mà không có một thế lực nào có thể chia cắt được. Do vậy, sứ mệnh giữ vững ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nhiệm vụ cao cả của MTTQ Việt Nam các cấp trong công cuộc đổi mới mà Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo".

Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG

 

 Hoạt động hướng về cơ sở

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Nghĩa Trung (Tư Nghĩa).
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Nghĩa Trung (Tư Nghĩa). Ảnh: TL

Trong những năm qua, MTTQ các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền thông qua Trang thông tin điện tử, Fanpage của Mặt trận, mạng xã hội,… Đến nay, có 13/13 huyện, thị xã, thành phố và 145/173 xã, phường, thị trấn đề thành lập Trang cộng đồng… Trong đại dịch Covid-19, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch. Vận động, phối hợp vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cá nhân trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ với số tiền trên 54.892 triệu đồng và đã phân bổ trên 49.114 triệu đồng để phục vụ công tác chống dịch và chăm lo an sinh xã hội.

Vào dịp ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm, Mặt trận các cấp trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, mang lại không khí vui tươi, sôi nổi tại các địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo các sở, ngành và các doanh nghiệp về dự ngày hội và tặng quà cho người dân. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới”,“Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,...

Đến nay, toàn tỉnh có 98 xã, 3 huyện, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; trong đó, có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thông qua từng nội dung của cuộc vận động đã góp phần lan tỏa sâu rộng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; nâng cao chất lượng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh trao kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Ba Tô (Ba Tơ). Ảnh TL
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh trao kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Ba Tô (Ba Tơ). Ảnh TL


Từ năm 2020 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động được số tiền 72.483 triệu đồng. Cùng với các nguồn quỹ các năm trước chuyển sang, Ban Thường trực đã phân bổ hỗ trợ số tiền 88.727 triệu đồng cho các chương trình hoạt động. Trong đó, phân bổ hỗ trợ xây mới 1.107 nhà đại đoàn kết và sửa chữa 235 nhà đại đoàn kết. Quỹ Cứu trợ tỉnh phân bổ hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra với tổng số tiền 134.027 triệu đồng; trong đó, hỗ trợ xây mới 352 nhà bị sụp, hư hỏng do thiên tai và hỗ trợ sửa chữa với 969 nhà… Với những nội dung hoạt động thiết thực đó nên đã thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố một cách toàn diện.

Tham gia xây dựng hệ thống chính trị

Trong những năm qua, MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức 30 Hội nghị tiếp xúc cử tri của ĐBQH tỉnh, 320 Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh… Qua đó, tổng hợp hàng trăm lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp Quốc hội và ý kiến gửi đến kỳ họp HĐND tỉnh.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An cùng lãnh đạo tỉnh trào qà cho hộ nghèo thôn An Thanh, xã Thanh An (Minh Long),
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An cùng lãnh đạo tỉnh, huyện trào quà cho hộ nghèo thôn An Thanh, xã Thanh An (Minh Long). Ảnh TL


Thực hiện công tác bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức 1.059 điểm hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh, có trên 6.500 lượt cử tri tham dự. Qua đó, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn toàn tỉnh.


Hoạt động giám sát được tập trung vào những vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm như: Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên (theo Quy định 124); Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Giám sát việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; Giám sát việc thực hiện chương trình hành động của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; Giám sát việc thực hiện thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 – 2020; Giám sát việc giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân,…

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn An Thanh, xã Thanh An (Minh Long). Ảnh: TL
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn An Thanh, xã Thanh An (Minh Long). Ảnh: TL


Công tác phản biện xã hội tiếp tục được tổ chức thực hiện ngày càng hiệu quả, chất lượng, hình thức tổ chức hội nghị phản biện ngày càng đa dạng. Phát huy vai trò của các Hội đồng tư vấn, Tổ tư vấn của Mặt trận, vai trò của các chuyên gia trên các lĩnh vực tham gia vào hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận. Trong 4 năm qua, MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị phản biện với 10 nội dung dự thảo các ghị quyết, quyết định của HĐND tỉnh, UBND tỉnh như: Quyết định ban hành Quy định phân cấp, quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Quảng”; Quy định mức chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho thành viên, người lao động tham gia đào tạo, đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và dự thảo Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050,…


Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh còn tổ chức đón tiếp và làm việc với 2 Đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng Đất nước tỉnh Champasak và tỉnh Attapư Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tổ chức 2 Đoàn công tác đi học tập, trao đổi kinh nghiệm, gồm: 1 đoàn đi học tập kinh nghiêm vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường tại Singapore và Malaysia năm 2022 và 1 Đoàn đi thăm hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm về công tác Mặt trận và công tác bảo vệ môi trường tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Thái Lan năm 2023. Tại chuyến thăm hữu nghị tỉnh Champasak và Attapư, MTTQ Việt Nam tỉnh đã hỗ trợ mỗi tỉnh 150 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác.

Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2023), chúng ta càng tự hào về truyền thống yêu nước, vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Kế thừa và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đó là nhân tố cơ bản để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

 

ĐỨC NGUYỄN – NGỌC LOAN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 11:35, 18/11/2023

Ý kiến bạn đọc


.