KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG (16/10/1948 - 16/10/2023):

Tự hào truyền thống 75 năm ngành Kiểm tra Đảng

09:35, 16/10/2023
.
*Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy VÕ VĂN QUỲNH

(Báo Quảng Ngãi)- Trong quá trình lãnh đạo Đảng, lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao vai trò của công tác kiểm tra. Đây là công tác không thể thiếu, có tính quyết định đối với hiệu quả lãnh đạo của Đảng. Trong tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” năm 1947, Người đã chỉ ra cách lãnh đạo đúng nghĩa: “Phải quyết định mọi vấn đề một cách cho đúng; Phải tổ chức thi hành cho đúng...; Phải tổ chức sự kiểm soát”.

Lịch sử hình thành và phát triển 

Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng Việt Nam, ngày 16/10/1948, tại Chiến khu Việt Bắc, thay mặt Ban Thường vụ Trung ương, Tổng Bí thư Trường Chinh đã ký Quyết nghị số 29-QN/TW thành lập Ban Kiểm tra Trung ương - Cơ quan kiểm tra đầu tiên của Đảng, gồm 3 đồng chí, do đồng chí Trần Đăng Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, làm Trưởng ban.

Từ 3 thành viên chuyên trách và một số cán bộ giúp việc trong ngày đầu thành lập, đến nay, qua 75 năm xây dựng và phát triển, ngành Kiểm tra Đảng ngày càng lớn mạnh, có hàng vạn cán bộ kiểm tra các cấp. Riêng Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương khóa XIII hiện có 21 ủy viên, do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, làm Chủ nhiệm; Cơ quan UBKT Trung ương hiện có 14 vụ, đơn vị.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để xem xét, kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát. 
Ảnh:  Bá Sơn
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để xem xét, kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát. Ảnh:  BÁ SƠN

Trong 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngành Kiểm tra Đảng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong từng thời kỳ cách mạng, phục vụ đắc lực nhiệm vụ cấp ủy theo Điều 30 và tích cực, chủ động thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao theo Điều 32, Điều lệ Đảng; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đại hội XIII của Đảng đã ghi nhận và đánh giá: “Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới, thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả, nhất là ở cấp trung ương”. “Cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn ủy ban kiểm tra cấp dưới kiểm tra những vụ việc phức tạp, nhạy cảm, tồn đọng kéo dài, dư luận quan tâm. Việc thực hiện nghiêm túc các quy định về kỷ luật đảng đã góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao”.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng tiếp tục được đổi mới, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tình trạng tham nhũng, "lợi ích nhóm", "tư duy nhiệm kỳ"; "chủ nghĩa cá nhân", "tha hóa quyền lực" trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Với những kết quả đạt được, ngành Kiểm tra Đảng đã được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Sao Vàng và nhiều phần thưởng cao quý.

Với Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện chỉ đạo của trung ương, ngày 26/9/1970, Tỉnh ủy đã bầu Ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 5 đồng chí, do đồng chí Lê Tấn Tỏa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, kiêm Trưởng ban Kiểm tra. Sau đó, UBKT được thành lập đến cơ sở.

Từ ngày thống nhất đất nước cho đến nay, Đảng bộ tỉnh đã trải qua 11 kỳ đại hội (4 kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1975 - 1989) và 7 kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi (từ khi tái lập tỉnh đến nay). Qua các kỳ đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. Hiện nay, toàn ngành Kiểm tra Đảng tỉnh có hơn 1.300 cán bộ. Trong đó, UBKT Tỉnh ủy khóa XX có 11 ủy viên; 17 UBKT cấp huyện và 293 UBKT cơ sở với gần 1.300 ủy viên. Hầu hết cán bộ ngành Kiểm tra Đảng tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh  

Theo chức năng, nhiệm vụ, UBKT các cấp trong tỉnh đã chủ động bám sát quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, quy chế... của trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng để tham mưu cụ thể hóa, ban hành các văn bản theo thẩm quyền và triển khai thực hiện thống nhất trong Đảng bộ tỉnh.

Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm Nhà lưu niệm đồng chí Trần Kiên, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, tại xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa). ẢNH: THANH NHÀN
Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm Nhà lưu niệm đồng chí Trần Kiên, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, tại xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa). ẢNH: THANH NHÀN

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định mới của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Trọng tâm như quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Quy định số 56-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 1/12/2022 của Ban Bí thư ban hành quy trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở. Cụ thể hóa, ban hành Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy khóa XX, các quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng... Trong đó, bổ sung nhiều điểm mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT, như: Thẩm quyền của UBKT trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, UBKT cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; việc phối hợp kiểm tra, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; việc thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập... Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa, ban hành văn bản theo thẩm quyền để lãnh đạo thực hiện.

Với ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh, qua hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBKT các cấp trong tỉnh đã chủ động tham mưu, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong những năm gần đây, cấp ủy, UBKT các cấp đã tăng cường kiểm tra, giám sát cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện các nghị quyết, kết luận của trung ương, cấp ủy cấp trên và cấp mình, nhất là việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XX)... Qua kiểm tra, giám sát, giúp cấp ủy, tổ chức đảng đánh giá sát đúng tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ mình trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với những thành tích đạt được, ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh đã được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý. Riêng UBKT Tỉnh ủy, từ năm 2010 đến nay, 5 lần được UBKT Trung ương tặng Cờ thi đua đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong ngành; 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; 5 lần được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2010), Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2020); cơ quan và cán bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy còn nhận nhiều Bằng khen của UBKT Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động nắm tình hình, tiến hành kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ, việc thực hiện các công trình, dự án...; kịp thời xử lý, đề nghị xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm sau kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra...; góp phần quan trọng vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Tự hào với truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy"; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân./.

 

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 09:35, 16/10/2023

Ý kiến bạn đọc


.