Đức Phổ chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh

15:16, 12/09/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đội ngũ cán bộ, đảng viên quyết định đến việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thời gian qua, Thị ủy Đức Phổ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này và đạt được những kết quả quan trọng.

Cán bộ bộ phận một cửa xã Phổ An (TX.Đức Phổ) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Cán bộ bộ phận một cửa xã Phổ An (TX.Đức Phổ) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng 
Thị ủy Đức Phổ đã chỉ đạo các cấp ủy xây dựng và quán triệt thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy, nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị. Thị ủy tập trung sắp xếp, kiện toàn TCCSĐ phù hợp, gắn với nhiệm vụ xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị...

Bí thư Thị ủy Đức Phổ Nguyễn Kiên cho biết, để tăng cường xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, Ban Thường vụ Thị ủy chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp kịp thời các tổ chức đảng đảm bảo đồng bộ, thống nhất với hệ thống chính trị và địa bàn dân cư. Chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhằm xây dựng Đảng bộ thị xã vững mạnh trên cả 4 mặt là chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Các TCCSĐ đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của địa phương, cơ quan, đơn vị...

Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thị ủy Đức Phổ tập trung thực hiện để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh đó là công tác cán bộ. Sau đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Thị ủy đã củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong toàn thị xã; đồng thời chú trọng cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo độ tuổi bảo đảm yêu cầu và đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ...

Từ năm 2021 đến tháng 6/2023, Đảng bộ TX.Đức Phổ đã kết nạp 249 đảng viên và triển khai kịp thời phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 206 lượt đảng viên, 77 lượt tổ chức đảng và giám sát 392 lượt đảng viên, 77 lượt tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã thi hành kỷ luật 26 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy thi hành kỷ luật 4 đảng viên... góp phần chỉnh đốn và xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh.

 

Công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch, sắp xếp, bố trí, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ thực hiện nền nếp, chặt chẽ, dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy và cả hệ thống chính trị.


Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, TX.Đức Phổ đã điều động, luân chuyển 33 lượt cán bộ từ thị xã về cơ sở, luân chuyển ngang giữa các phòng, ban; luân chuyển từ xã, phường lên thị xã và điều động, luân chuyển ngang giữa các xã, phường... Quá trình điều động, luân chuyển cán bộ kết hợp với việc bố trí một số chức danh lãnh đạo tại các xã, phường không phải là người địa phương. Tính đến tháng 6/2023, có 8/15 xã, phường có bí thư cấp ủy và 5/15 xã, phường có chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương. Cán bộ được luân chuyển, điều động bước đầu đã phát huy năng lực, sở trường, tạo sự chuyển biến tích cực tại nơi công tác, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


Bí thư Thị ủy Đức Phổ Nguyễn Kiên cho biết thêm, những năm qua Thị ủy đã đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Trong đó, tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Thị ủy Đức Phổ đã phát động phong trào thi đua xây dựng "Chi bộ bốn tốt", "Đảng bộ cơ sở bốn tốt". Qua đó, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của TCCSĐ. Hằng năm, tỷ lệ TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và tỷ tệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%.

Bài, ảnh: BÁ SƠN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 15:16, 12/09/2023

Ý kiến bạn đọc


.