Việt Nam luôn coi trọng quyền con người

20:46, 30/05/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Dân chủ, nhân quyền là thành quả trong tiến trình phát triển tiến bộ, văn minh của nhân loại. Các chế độ xã hội càng tiến bộ, văn minh thì vấn đề dân chủ, nhân quyền càng được coi trọng. Ngay từ khi ra đời, Đảng ta chủ trương đi theo con đường xã hội chủ nghĩa (XHCN), quyết tâm xây dựng thành công chế độ XHCN - đó là chế độ xã hội tốt đẹp, dân chủ, tiến bộ, văn minh. Do vậy, trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng vấn đề dân chủ, nhân quyền, đề cao việc bảo đảm dân chủ, bảo vệ quyền con người cho nhân dân.

Nhận diện âm mưu, luận điệu của các thế lực thù địch
Nhìn lại chặng đường sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực thúc đẩy, bảo vệ quyền con người. Coi trọng, bảo đảm dân chủ, nhân quyền là quan điểm nhất quán của Đảng, đồng thời là bản chất, mục tiêu của chế độ XHCN Việt Nam đã được xác định trong các Cương lĩnh và Hiến pháp qua các thời kỳ. Nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã nỗ lực không ngừng để thực hiện mục tiêu ấy. Thực tế đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận về bảo đảm dân chủ, nhân quyền.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thông Hội - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trụ trì chùa Từ Quang ở phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi).       ẢNH: HIỀN THU
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thông Hội - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trụ trì chùa Từ Quang ở phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi).       ẢNH: HIỀN THU

Với mưu đồ chính trị đen tối, các thế lực thù địch, phản động cố tình phủ nhận thành tựu, kết quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đạt được. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ở trong nước và nước ngoài cố tình xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam, ra sức chống phá chế độ XHCN dưới chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”. Vì vậy, rất cần thiết phải vạch trần âm mưu, thủ đoạn xấu xa đó, khẳng định bản chất dân chủ ưu việt tốt đẹp của chế độ XHCN Việt Nam. 

Luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch thường tập trung chính vào một số lĩnh vực: Phủ nhận thành tựu, thực tiễn về các giá trị lý luận, quan điểm, đường lối của Đảng về dân chủ, nhân quyền; lợi dụng các hiệp định, dự án hợp tác với nước ngoài, nhằm phá hoại và làm chệch định hướng XHCN của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Kích động vấn đề dân tộc thiểu số và xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền trên lĩnh vực tôn giáo. 

Xuyên tạc Nhà nước Việt Nam ngăn cản tự do ngôn luận, tự do bày tỏ chính kiến, tự do hội họp. Xuyên tạc, kích động trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa - nghệ thuật, đạo đức, lối sống. Kích động nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sang tư tưởng nhân quyền tư sản; đòi tự do lập hội, tự do xuất bản báo chí tư nhân, hoạt động tôn giáo không cần sự quản lý của Nhà nước; đòi dân sự hóa hoạt động lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nhằm thúc đẩy phát triển tối đa cái gọi là xã hội dân sự theo kiểu phương Tây. Kích động các cá nhân, tổ chức trong nước tổ chức bạo động, bạo loạn và nhờ nước ngoài can thiệp, quốc tế hóa vấn đề để mưu toan gây mất uy tín cho Việt Nam.

Luôn coi trọng dân chủ, nhân quyền  

Trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá, vu cáo, phủ nhận thành quả dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền đoàn thể phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để nhân dân hiểu rõ âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch. Đồng thời, đẩy mạnh truyên truyền để nhân dân hiểu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta đều hướng tới việc ghi nhận và bảo đảm, bảo vệ ngày càng tốt hơn, đầy đủ hơn các quyền của mọi người dân... Mọi nỗ lực, cố gắng không ngừng của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong công cuộc xây dựng chế độ XHCN đều với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thực tiễn đã chứng minh, thời gian qua Đảng và Nhà nước ta tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm ổn định chính trị, giữ vững an ninh, chủ quyền quốc gia, phát triển y tế, giáo dục, văn hóa xã hội, thực hiện an sinh xã hội, phúc lợi xã hội... không ngoài mục đích để mọi người dân Việt Nam có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc,  bảo đảm các quyền sống, quyền được giáo dục, quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, quyền tham gia lao động, cống hiến cho xã hội và được hưởng thụ những thành quả trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước... 

Tuyên truyền để người dân thấy rõ: Việt Nam chưa bao giờ là quốc gia xem thường dân chủ, nhân quyền của người dân, ngược lại là một trong những điểm sáng trong việc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ dân chủ, nhân quyền của người dân. Hơn nữa, Việt Nam còn là quốc gia có đóng góp tích cực vào việc bảo vệ dân chủ, nhân quyền trên toàn thế giới; lên án, đấu tranh với những hành động vi phạm nhân quyền, bao gồm không chỉ vi phạm các quyền của người dân, phân biệt đối xử về giới tính, sắc tộc, tôn giáo... mà cả vi phạm chủ quyền, quyền tự quyết, tự chủ của các quốc gia.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã kiên quyết đấu tranh và xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân lợi dụng dân chủ, gây rối nội bộ, làm mất ổn định chính trị - xã hội hoặc vi phạm dân chủ, làm phương hại đến quyền làm chủ của nhân dân. Công tác đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, bóp méo về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam đã được triển khai với nhiều hình thức khác nhau và đạt được một số kết quả nhất định. Để đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị về công tác nhân quyền ở Việt Nam, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội cần nâng cao bản lĩnh, trí tuệ để nhận diện và vạch trần bản chất của các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành quả về nhân quyền ở Việt Nam hiện nay; nâng cao nhận thức, tích cực phòng, chống “tự diễn biến” trong nội bộ, “tự chuyển hóa”. Đồng thời,  tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh.

ĐẠI NGHĨA

 


Ý kiến bạn đọc


.