Cập nhật lúc: 08:59, 09/09/2013 [GMT+7]
.

Công ty TNHH Mai Linh hỏi về hoá đơn


Công ty TNHH Mai Linh hỏi:

a) Khi xuất hóa đơn bán thanh lý tài sản của Công ty, Giám đốc có ủy quyền cho nhân viên ký trên hóa đơn được hay không?

 b) Công ty ký hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh mới trên cùng địa bàn Thành phố Quảng Ngãi, nhưng Công ty chưa làm thủ tục thay đổi địa điểm trên Giấy phép Kinh doanh thì khoản chi phí trả tiền thuê địa điểm để kinh doanh mới có được trừ khi tính thuế TNDN hay không?         
      
    
Trả lời:
 
a)Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính quy định Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn thì: Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”. Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

 b)Tại khoản 1Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP  ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”.
 
Căn cứ quy định trên trường hợp Công ty thực tế có phát sinh chi phí tiền thuê nhà để hoạt động kinh doanh và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật thì được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Đồng thời đề nghị Công ty phải làm thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. /.
 

.