Cập nhật lúc: 09:03, 20/08/2013 [GMT+7]
.

Tính thuế thu nhập cá nhân của người lao động

Công ty Lâm nghiệp Ba Tơ hỏi:

Trong năm 2012 Công ty mới tạm ứng tiền lương, tiền công cho người lao động, sang năm 2013 Công ty thanh toán tiền lương, tiền công năm 2012 và tiền lương, tiền công năm 2013 cho người lao động thì thu nhập để tính thuế TNCN của người lao động được xác định như thế nào?

Trả lời:

Tại điểm 2.1mục II Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân:

2.1.Thu nhập từ tiền lương, tiền công là các khoản thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

Căn cứ quy định trên thì khoản tiền lương, tiền công của năm 2012 và tiền lương, tiền công năm 2013 Công ty thanh toán cho người lao động trong năm 2013 thì thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được xác định trong năm 2013./.  
 

.