Cập nhật lúc: 21:52, 13/08/2013 [GMT+7]
.

Kê khai nộp thuế GTGT các công trình xây dựng


Công ty Xây dựng Thuận An hỏi: Xây dựng các công trình ở tỉnh khác thì kê khai nộp thuế GTGT như thế nào? Còn xây dựng các công trình ở các huyện trong tỉnh kho bạc huyện khi thanh toán trừ trước 2% tiền thuế GTGT thì kê khai số tiền thuế GTGT như thế nào?


Trà lời
 

*  Theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ, thì:

- Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% trên doanh thu hàng hoá, dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng với Chi cục Thuế quản lý địa phương nơi kinh doanh, bán hàng.

- Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh là Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

     
* Trường hợp Kho bạc các huyện trừ trước 2% tiền thuế GTGT khi thanh toán cho đơn vị thi công thì Kho bạc sẽ chuyển chứng từ đễn cơ quan thuế và cơ quan thuế ghi nhận vào chương trình kế toán thuế là số thuế GTGT của Công ty đã nộp vào ngân sách nước./.
 

Cục Thuế Quảng Ngãi

.