Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi thông báo:

Về việc lấy ý kiến của nhân dân đối với các cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng

17:04, 10/09/2021 [GMT+7]
.
Thực hiện quy định tại Khoản 10 Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng “Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trước khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” lấy ý kiến nhân dân trên phương tiện truyền thông của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương”.
 
Các ý kiến phản hồi của nhân dân gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh (địa chỉ: Số 25, đường Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi) trước ngày 23/9/2021. Qua thời hạn trên, xem như không có ý kiến phản hồi.
 
 
 
 
.