Giao thừa Bính Thân 08-02-2016
 • 00

  Ngày

 • 00

  Giờ

 • 00

  Phút

 • 00

  Giây

abc
.
,
Huy động mọi nguồn lực, thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc 13:21, Thứ Ba, 24/01/2012 (GMT+7)

   * Cao Khoa Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh


(QNg)- Ngày 4/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Đây là một Chương trình tổng thể về phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng cho khu vực nông thôn, là một chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
 
Hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc tích cực


Quán triệt tinh thần đó, Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 13/10/2011, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 27/10/2011; UBND tỉnh đã có Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 25/11/2011 phê duyệt Đề án về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020.

Huyện ủy, HĐND các huyện cũng đã ban hành Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới  trên địa bàn.

Công tác tổ chức bộ máy thực hiện chương trình ở các cấp đã hình thành và đi vào hoạt động. Cấp tỉnh có Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, đồng thời thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình đặt tại Sở Nông nghiệp và PTNT. UBND các huyện cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo do Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban. Hầu hết các huyện cũng đã bố trí cán bộ chuyên trách về xây dựng nông thôn mới. Ở cấp xã, 164/164 xã đã thành lập Ban Quản lý Chương trình do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng Ban, thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc chương trình nông thôn mới trên địa bàn.

Nông dân trong tỉnh từng bước đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng. Ảnh: thanh long
Nông dân trong tỉnh từng bước đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng. Ảnh: Thanh Long


Kinh phí đầu tư trực tiếp cho Chương trình nông thôn mới trong năm 2011 là 27,8 tỷ đồng (chưa kể vốn lồng ghép từ các chương trình khác), trong đó, Trung ương hỗ trợ 25 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 2,8 tỷ đồng. Kinh phí nêu trên chủ yếu đầu tư cho công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã và tập huấn, thông tin, truyền thông.

Vùng chuyên canh rau xanh ở xã Nghĩa Dũng, TP. Quảng Ngãi. Ảnh: TS
Vùng chuyên canh rau xanh ở xã Nghĩa Dũng, TP. Quảng Ngãi. Ảnh: TS


Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới của tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo các huyện triển khai 14 lớp tập huấn phổ biến Sổ tay Hướng dẫn xây dựng nông thôn mới; 50 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn và 01 lớp tập huấn chuyên sâu về công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng nông thôn và lập đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã. Tổng số lượt người tham gia là 5.563 lượt (trong đó: cấp huyện 435 lượt người, cấp xã 2.956 lượt người, cấp thôn 2.165 lượt người).

Nhiệm vụ trọng tâm đối với cấp xã trong năm 2011 là khảo sát, đánh giá thực trạng, lập quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới. Đến nay đã có 100% số xã đã hoàn thành công tác khảo sát, đánh giá thực trạng nông thôn mới; 28/164 xã đang triển khai xây dựng quy hoạch và 48/164 xã đã hoàn thành việc lập Đề án xây dựng nông thôn mới.

Còn nhiều khó khăn, thách thức

Qua hơn 1 năm thực hiện Chương trình, các cấp ủy đảng và chính quyền từ tỉnh đến xã đã tập trung chỉ đạo và đạt được một số kết quả bước đầu rất cơ bản. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cho thấy còn những khó khăn, hạn chế sau:

Hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi ở xã Tịnh Khê (Sơn Tịnh) được đầu tư xây dựng kiên cố. Ảnh: TS
Hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi ở xã Tịnh Khê (Sơn Tịnh) được đầu tư xây dựng kiên cố. Ảnh: TS

 

Cụm đầu mối công trình hồ chứa nước Núi Ngang (Ba Tơ). Ảnh: TL
Cụm đầu mối công trình hồ chứa nước Núi Ngang (Ba Tơ). Ảnh: TL


- Theo 19 tiêu chí của Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới thì thực trạng nông thôn Quảng Ngãi còn ở mức thấp: chỉ mới có 2/164 xã đạt 10-12 tiêu chí, 14/164 xã đạt từ 8-9 tiêu chí, 85/164 xã đạt từ 5-7 tiêu chí và 63/164 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Với thực trạng này, để đạt mục tiêu Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 13/10/2011 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi là đến năm 2015 có 20-22 % số xã và 01 huyện đạt tiêu chí nông thôn mới và đến năm 2020 có 50-60% số xã và 03 huyện đạt tiêu chí nông thôn mới là hết sức khó khăn. Để đạt mục tiêu của Chương trình, đòi hỏi sự nỗ lực, sáng tạo và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và toàn thể nông dân trong tỉnh.

- Một bộ phận không nhỏ cán bộ và nhân dân trong tỉnh nhận thức chưa đầy đủ về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, xem đây như là một dự án đầu tư, từ đó có tâm lý ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa nỗ lực huy động sức dân và cộng đồng cùng nhau chung tay xây dựng nông thôn mới.

Đề án xây dựng nông thôn mới của hầu hết cấp xã chỉ mới tập trung cho việc đầu tư các công trình hạ tầng như giao thông, thủy lợi, trụ sở làm việc. Chưa chú trọng nhiều đến việc thực hiện các tiêu chí về văn hóa, môi trường, an ninh trật tự xã hội, phát triển sản xuất, xây dựng và phát triển hợp tác xã... là những yếu tố quan trọng để tăng thu nhập, giảm nghèo cho nhân dân ở địa phương.

Nhìn chung, tiến độ thực hiện Chương trình năm 2011 trên địa bàn tỉnh chậm so với yêu cầu. Công tác khảo sát đánh giá thực trạng nông thôn ở cấp xã chất lượng chưa cao; công tác lập quy hoạch nông thôn mới còn lúng túng; cấp huyện chậm xây dựng và hoàn thiện kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn,...


Chung sức xây dựng nông thôn mới bằng những hành động, việc làm cụ thể


Năm 2012, cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình với các nội dung trọng tâm sau đây:

1. Tăng cường thực hiện công tác truyền thông, làm cho tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhận thức đầy đủ, đúng đắn về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; huy động sự đóng góp công sức, trí tuệ của nông dân và cộng đồng dân cư ở nông thôn nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, xây dựng nông thôn theo quy hoạch và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự hỗ trợ của Nhà nước; tập trung thực hiện các nội dung chính của Chương trình: Hoàn thành việc lập quy hoạch, đề án và kế hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã, tổ chức triển khai các dự án đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng chính quyền, bảo đảm an ninh trật tự xã hội, bảo vệ môi trường; khắc phục tư tưởng chỉ tập trung cho việc đầu tư các công trình hạ tầng mà coi nhẹ việc triển khai thực hiện các nội dung quan trọng khác.

2. Tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 13/10/2011 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 27/10/2011 của HĐND tỉnh và Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 25/11/2011 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án. Chính quyền các cấp khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết quan trọng nêu trên bằng kế hoạch 5 năm và hàng năm nhằm sớm đưa nội dung nghị quyết vào đời sống thực tiễn.

3. Tổ chức phát động phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng những hành động, những việc làm cụ thể đem lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; phối hợp với Uỷ ban MTTQVN các cấp tiếp tục thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới.

4. Điều động, bố trí cán bộ làm nhiệm vụ chuyên trách ở các cấp từ tỉnh đến cơ sở để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

5. Tập trung chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, bao gồm: Lập quy hoạch và Đề án xây dựng nông thôn mới, xây dựng và phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình và triển khai thực hiện các dự án xây dựng nông thôn mới theo Đề án được phê duyệt.


* Tiêu đề do BQN đặt

19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới  Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới đưa ra chỉ tiêu chung cả nước và các chỉ tiêu cụ thể theo từng vùng: Trung du miền núi phía Bắc (TDMNPB), Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH), Bắc Trung Bộ (BTB), Duyên hải Nam Trung Bộ (DHNTB), Tây Nguyên (TN), Đông Nam Bộ (ĐNB) và Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) phù hợp với đặc điểm, điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể của mỗi vùng.

19 tiêu chí để xây dựng mô hình nông thôn mới bao gồm: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, bưu điện, nhà ở dân cư, thu nhập bình quân đầu người/năm, tỷ lệ hộ nghèo, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và an ninh, trật tự xã hội.

Mỗi tiêu chí đều được quy định mức chỉ tiêu cụ thể đối với từng xã để được công nhận đạt xã nông thôn mới. Cụ thể, về tiêu chí giao thông, 1 xã thuộc ĐBSH và ĐNB phải đạt 100% đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT, tiêu chí này đối với xã vùng BTB, DHNTB và TN là 70% còn đối với xã vùng TDMNPB và ĐBSCL chỉ là 50%. Về hộ nghèo, xã vùng ĐBSH và ĐNB phải đạt tiêu chuẩn tỷ lệ hộ nghèo <3%, BTB và DHNTB <5%, TN và ĐBSCL <7% và TDMNPB <10%.

Bộ tiêu chí cũng quy định, tất cả các xã nông thôn mới đều phải có hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh; có nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn của Bộ VHTTDL; có điểm phục vụ bưu chính viễn thông, có Internet đến thôn; có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động có hiệu quả và không có nhà tạm, dột nát...

Để được công nhận là huyện nông thôn mới, phải có 75% số xã trong huyện đạt nông thôn mới. Nếu tỉnh có 80% số huyện nông thôn mới thì sẽ đạt tỉnh nông thôn mới.

 

,
,
,