"Tham gia đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững ở miền núi"

13:26, 17/05/2021 [GMT+7]
.
 
Ông: LÊ HOÀNG QUÂN
 
Sinh ngày: 15.9.1973
 
Dân tộc: Kinh
 
Quê quán: Xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
 
Nơi ở hiện nay: Phường Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế ngành Quản trị kinh doanh
 
Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
 
Lý luận chính trị: Cao cấp
 
Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Văn phòng HĐND tỉnh.
 
Tôi rất tự hào và vinh dự khi có hơn 15 năm công tác tại Văn phòng HĐND tỉnh, tham mưu HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh trong lĩnh vực dân tộc và miền núi. Vì thế, tôi rất thấu hiểu sự phát triển kinh tế - xã hội và từng bước đi lên của các huyện miền núi nói chung và huyện Trà Bồng nói riêng trong  điều kiện đầy khó khăn như: Địa hình trắc trở, chia cắt; sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, chậm phát triển; cơ sở hạ tầng về giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa đầy đủ và đồng bộ; nguồn lực đầu tư cho phát triển còn hạn chế; một số vùng có nguy cơ sạt lở, thiếu điện, thiếu nước sinh hoạt, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao… Đây là những trăn trở trong tôi nhiều năm làm thế nào để các huyện miền núi nói chung và huyện Trà Bồng nói riêng phát triển kinh tế - xã hội, thu hút các doanh nghiệp đầu tư, tạo việc làm, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập, ổn định đời sống của người dân, góp phần giảm nghèo bền vững và vươn lên làm giàu.
 
Được sự quan tâm và tín nhiệm của cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội, tôi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 4 của huyện Trà Bồng đây là niềm tự hào, vinh dự và cũng là trách nhiệm của mình đối với đồng bào dân tộc thiểu số và người dân vùng miền núi.
 
Tôi hiểu rằng, đại biểu HĐND do cử tri địa phương bầu ra, là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Nếu được cử tri bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ tập trung thực hiện nội dung chương trình hành động như sau:
 
 Thứ nhất, phấn đấu làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; thường xuyên gần gũi, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và kịp thời phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, và theo dõi, giám sát kết quả giải quyết để báo cáo lại với cử tri.
 
Thứ hai, chủ động, tích cực nghiên cứu chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, các văn bản liên quan và thường xuyên nắm bắt tình hình thực tế ở địa phương để tham gia với HĐND tỉnh thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XX và các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ thành Nghị quyết HĐND tỉnh sát, đúng và phù hợp với tình hình thực tế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và tình hình thực tế phát triển kinh tế - xã hội của các huyện miền núi nói riêng, nhất là 3 nhiệm vụ đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng đến nhiệm vụ trọng tâm về việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi, nhằm đưa chủ trương, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
 
Thứ ba, được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ được bố trí làm đại biểu chuyên trách của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, nên sẽ có nhiều cơ hội nghiên cứu văn bản, nắm bắt tình hình thực tế phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương để tham gia đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh, các giải pháp thực hiện để thu hút đầu tư và ưu tiên nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh./.
 
.