"Tăng cường tham mưu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng"

18:20, 17/05/2021 [GMT+7]
.
 
Ông: PHAN THÀNH LONG
 
Sinh ngày: 12.6.1977
 
Dân tộc: Kinh
 
Quê quán: Xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
 
Nơi ở hiện tại: Phường Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Văn học; Đại học Luật
 
Lý luận chính trị: Cao cấp
 
Chức vụ hiện tại: Quyền Trưởng phòng Phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
 
Tôi đã công tác nhiều năm trong Ngành nội chính Đảng, trong quá trình công tác, tôi luôn rèn luyện, tu dưỡng, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được cơ quan nơi công tác tín nhiệm giới thiệu và được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Tôi nhận thức sâu sắc rằng, HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; do nhân dân địa phương bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương. Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật và tham gia vào việc quản lý nhà nước; đồng thời thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo quy định. Nhận thức sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân trong tình hình mới, khi được cử tri tín nhiệm, bầu là đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ luôn nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành tốt vai trò của người đại biểu dân cử và sẽ thực hiện tốt một số nội dung như sau:
 
Thứ nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và Hiến pháp; phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền.
 
Thứ hai, với vai trò, trách nhiệm được giao sẽ thực hiện tốt hơn nữa công tác tham mưu, đề xuất lãnh đạo Ban xây dựng chỉ thị, quyết định, quy định... của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng. Cụ thể hoá văn bản Trung ương về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng phù hợp với địa phương. Nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo Ban tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng, kinh tế theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tham mưu kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý những đơn, thư phản ánh kiến nghị có nội dung quan trọng liên quan đến tham nhũng; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn, thư được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao có nội dung liên quan đến tham nhũng.
 
Thứ ba, tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, từng bước nâng cao kỹ năng hoạt động, năng lực thực hiện vai trò, chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu HĐND tỉnh. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác, năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt chức trách của người đại biểu dân cử; xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân.
 
Thứ tư, dành nhiều thời gian tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và cử tri; luôn luôn lắng nghe ý kiến của cử tri về những vấn đề ở địa phương, nắm thông tin nhiều chiều, phản ảnh trung thực, đầy đủ với HĐND tỉnh, với các ngành, các cấp, đề nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo luật định.
 
Thứ năm, cùng các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh. Tích cực tham gia, đóng góp ý kiến với HĐND tỉnh để quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của tỉnh.
 
Thứ sáu, liên hệ chặt chẽ với cử tri và chịu sự giám sát của cử tri. Thực hiện tiếp xúc với cử tri sau mỗi kỳ họp để báo cáo với cử tri về những hoạt động của mình, của HĐND tỉnh và kết quả kỳ họp HĐND tỉnh, vận động nhân dân cùng thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh./.
 
 
.