"Quan tâm lắng nghe và phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri"

13:23, 17/05/2021 [GMT+7]
.
 
Ông: NGUYỄN DUY KA
 
Sinh ngày: 26.7.1988
 
Dân tộc: Kinh
 
Quê quán: Xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
 
Nơi ở hiện nay: Thôn Bình Trung, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
 
Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Ngân hàng
 
Lý luận chính trị: Sơ cấp
 
Chức vụ hiện nay: Chuyên viên, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Trà Bồng.
 
Được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn đối với bản thân. Vì tôi nhận thức được rằng, HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên.
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ quan tâm lắng nghe và phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến HĐND, UBND và các cơ quan liên quan để giải quyết kịp thời, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cử tri.
 
Tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh với một mong muốn được đóng góp trí tuệ, công sức của mình, cùng với các vị đại biểu HĐND tỉnh có những kiến nghị, đề xuất cụ thể với các cấp, ngành, cơ quan có thẩm quyền quan tâm sớm ban hành các chủ trương, chính sách, thực hiện và giải quyết tốt hơn các vấn đề sau:
 
Thứ nhất, tôi luôn luôn tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ vững lập trường tư tưởng, quan điểm, bản lĩnh chính trị của người cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh với các hành vi tham nhũng, làm trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ đường lối đúng đắn của Đảng, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Giữ mối quan hệ với cử tri; gương mẫu vận động nhân dân, người thân trong gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. Thường xuyên nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND.
 
Thứ hai, kiến nghị, đề xuất Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phát huy tối đa vai trò trong công tác tập hợp, vận động quần chúng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường vai trò phản biện xã hội, giám sát và xây dựng chính quyền, nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị; kiến nghị, đề xuất với các cấp, các ngành chức năng quan tâm có những chính sách, chế độ ưu đãi đối với đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn thể, đặc biệt là cán bộ đoàn thể ở cơ sở.
 
Thứ ba, kiến nghị, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền quan tâm chăm lo đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng như: Điện, đường, trường, trạm, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu cuộc sống của nhân dân.
 
Thứ tư, kiến nghị, đề xuất những chủ trương, giải pháp phù hợp để đào tạo nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; kéo giảm và bình ổn các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, góp phần giảm bớt khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động có thu nhập thấp; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; huy động, vận động từ nhiều nguồn lực để xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tình thương cho đồng bào nghèo.
 
Thứ năm, kiến nghị, đề xuất với cơ quan chức năng quan tâm và thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Cần có những giải pháp đột phá mạnh, nhất là đối với bộ máy tổ chức hành chính, phương thức, chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng ngày càng khoa học, hiệu quả hơn; đơn giản hóa và xây dựng các quy trình hành chính công khai cho người dân.
 
Thứ sáu, kiến nghị với lãnh đạo các cấp, các ngành sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ nhu cầu phát triển. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư công cho đầu tư phát triển. Cần có biện pháp để chống thất thu ngân sách nhà nước và nợ đọng thuế. Giám sát chặt chẽ các khoản chi từ ngân sách nhà nước, bảo đảm tiết kiệm triệt để, chống lãng phí.
 
Thứ bảy, kiến nghị, đề xuất với các cơ quan chức năng về những giải pháp phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội như: Ma túy, mại dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em, nạn bạo hành trong gia đình, xâm hại tình dục trẻ em; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em./.
 
.