"Luôn hành động để xứng đáng với niềm tin yêu của cử tri và nhân dân"

13:05, 17/05/2021 [GMT+7]
.
 
Ông: TÔN LONG HIẾU 
 
Sinh ngày: 16.8.1967
 
Dân tộc: Kinh
 
Quê quán: Xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
 
Nơi ở hiện nay: Phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật; Đại học Chính trị
 
Học hàm, học vị: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
 
Lý luận chính trị: Cử nhân
 
Chức vụ hiện tại: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh
 
Là đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
Tôi thật sự vinh dự khi được giới thiệu và phân công ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 3, huyện Trà Bồng để cử tri bầu chọn làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi nhận thức sâu sắc rằng, HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND đòi hỏi mỗi đại biểu HĐND phải có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trí tuệ, uy tín, kinh nghiệm công tác và điều kiện tham gia các hoạt động của HĐND để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong HĐND.
 
Hiện nay, với trách nhiệm là đại biểu chuyên trách đang công tác trong cơ quan HĐND tỉnh, tôi đã cùng với các đại biểu HĐND tỉnh không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; bàn và quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.
 
Trước yêu cầu đổi mới và phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; với tình cảm và trách nhiệm của ứng viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin trình bày chương trình hành động như sau:
 
Một là, tích cực nghiên cứu, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND tỉnh; thường xuyên trau dồi kỹ năng hoạt động, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin để giúp HĐND tỉnh ban hành nghị quyết đúng đắn, đảm bảo phù hợp thực tiễn địa phương. Tăng cường tiếp xúc cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là phát hiện những bất cập, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ để kiến nghị sửa đổi, tháo gỡ kịp thời, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND tỉnh và thực sự là người đại biểu đại diện của nhân dân. Thường xuyên sâu sát cơ sở, liên hệ chặt chẽ với cử tri, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể địa phương phản ánh, đề đạt nguyện vọng của nhân dân vào quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh. Theo dõi, đôn đốc, giám sát chính quyền và cơ quan hữu quan giải quyết kịp thời những kiến nghị, nhằm bảo đảm quyền lợi của cử tri và nhân dân.
 
Hai là, chủ động đề xuất giải pháp và tham gia quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để địa phương phát huy tiềm năng, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh vững mạnh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc thể chế hóa, thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030; nghiên cứu ban hành chính sách đặc thù đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi. Thu hút đầu tư, ưu tiên bố trí và huy động nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với vùng phát triển, tạo động lực để các địa phương trên địa bàn huyện bức phá đi lên…
 
Ba là, tiếp tục kiến nghị, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho người có công với cách mạng; chính sách xã hội đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức thiết trong đời sống xã hội; thúc đẩy đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập của người lao động nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.
 
Dù ở cương vị, lĩnh vực công tác nào, bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao, nhiệm vụ người đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, xứng đáng với niềm tin yêu của cử tri và nhân dân./.
 
.