"Lãnh đạo xây dựng Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực miền Trung"

12:19, 17/05/2021 [GMT+7]
.
 
Ông: TRẦN PHƯỚC HIỀN
 
Ngày sinh: 7.1.1975
 
Dân tộc: Kinh
 
Quê quán: Xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
 
Nơi ở hiện nay: Phường Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện kỹ thuật
 
Học hàm, học vị: Thạc sĩ Điện kỹ thuật
 
Lý luận chính trị: Cao cấp.
 
Chức vụ hiện tại: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.
 
Được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 2, huyện Bình Sơn là vinh dự và trách nhiệm lớn đối với bản thân tôi.
 
Trong quá trình công tác, dù ở vị trí nào, bản thân tôi cũng không ngại khó, không sợ khổ, luôn nỗ lực, cố gắng lãnh đạo, chỉ đạo, cống hiến, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của ngành, địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung; thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, gặp gỡ nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhằm mục đích đem lại cuộc sống tốt hơn cho nhân dân.
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và với trách nhiệm là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tôi sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
Thứ nhất, tôi cùng với các vị đại biểu HĐND tỉnh sẽ đoàn kết, đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của HĐND tỉnh, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
 
Thứ hai, cùng với Ban cán sự Đảng và UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách, giải pháp thực hiện và tổ chức thực thi, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhất là 4 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá của tỉnh trong 5 năm đến, với mục tiêu là huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, phấn đấu đến năm 2025 Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực miền Trung.
 
Thứ ba, thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri bằng nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Qua đó, tập trung giải quyết kịp thời theo thẩm quyền, đồng thời, đại diện cho nhân dân thông tin đầy đủ ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, nhân dân huyện Bình Sơn đến HĐND tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan để giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri.
 
Thứ tư, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các cấp chính quyền huyện Bình Sơn tập trung nguồn lực đầu tư, hoàn thiện các công trình hạ tầng thiết yếu, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đô thị, tăng giá trị sản xuất… nhằm phấn đấu đưa Bình Sơn trở thành thị xã vào năm 2025 và đưa KKT Dung Quất trở thành hạt nhân trung tâm phát triển công nghiệp của tỉnh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong thời gian đến…
 
Thứ năm, tập trung rà soát, lập quy hoạch sử dụng đất, giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất hằng năm ở cấp huyện, cấp tỉnh đảm bảo chất lượng, kịp thời, đồng bộ để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.
 
Thứ sáu, tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, đất đai; xây dựng kế hoạch đấu giá quyền khai thác tài nguyên khoáng sản để tạo nguồn thu cho ngân sách, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời công khai thông tin để người dân biết, giám sát.
 
Thứ bảy, tăng cường công tác quan trắc, giám sát, kiểm soát ô nhiễm đối với các nguồn thải lớn; thực hiện tốt công tác quy hoạch, xử lý nước thải, chất thải rắn công nghiệp, sinh hoạt, nguy hại trên địa bàn tỉnh, KKT Dung Quất và các KCN tỉnh.
 
Thứ tám, tập trung thực hiện các giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển, trong đó trọng tâm là nuôi trồng và đánh bắt thủy, hải sản theo hướng áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo chất lượng nguồn lợi thủy sản, giảm dần việc đánh bắt; tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng các cảng cá của tỉnh, cải thiện các dịch vụ hậu cần nghề cá; đảm bảo chất lượng thủy, hải sản theo tiêu chuẩn, hiệp định EVFTA… để mở rộng thị trường xuất khẩu, giảm xuất thô.
 
Thứ chín, tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025, Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP).
 
Thứ mười, đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực; số hóa hệ thống cơ sở dữ liệu đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp được tiếp cận, khai thác và được cung cấp các dịch vụ công được thuận lợi, đơn giản hóa, hiện đại hóa; từng bước hoàn thiện nền tảng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi và phục vụ cho công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh./.
 
.